กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยก ตก.3050 – บ้าน วังตะเคียนใต้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระยะทาง 5.894 กิโลเมตร เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน

คุณพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า อำเภอแม่สอดเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีความจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดน และการขยายตัวของเมือง

ในอนาคต กรมทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายแยก ตก.3050-บ้านวังตะเคียนใต้ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งมีจุดเริ่มต้นการก่อสร้างบริเวณทางแยกเชื่อมถนนทางหลวงชนบท ตก.3050 ผ่านพื้นที่ตำบลท่าสายลวด ตำบลบ้านวังตะเคียนใต้ ไปสิ้นสุดการก่อสร้างบริเวณพื้นที่บ้านวังตะเคียนใต้ โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร รวมระยะทาง 5.894 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 36.210 ล้านบาท ปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 60 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานชั้นผิวทาง โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2561

โดย…ไหล่ทาง

Advertisement