พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ร่วมกับภาคเอกชน ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) นั้น ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม NGOs องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันขับเคลื่อนภาคตะวันออกให้ไปสู่วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” แต่ต้องเป็นความยั่งยืนที่ไม่ดำเนินการอย่างฉาบฉวย ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งประเทศไทยมี 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ดังนั้น การที่จะอนุมัติงบประมาณโครงการใด ๆ ก็ตามขอให้มีการพิจารณาดำเนินการตามความพร้อม และพยายามแก้ไขในสิ่งที่เป็นข้อพกพร่อง

โดยรัฐบาลจะใช้แนวทางพัฒนาให้พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยพัฒนาโครงข่ายความเชื่อโยงด้านการคมนาคมขนส่งหลักให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเมือง ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชีวิตในจังหวัดชลบุรี-ระยองให้เป็นฐานการกระจายรายได้และการสร้างงานให้แก่ชุมชน พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองสำคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่

โครงการเบื้องต้นในการขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาภาคตะวันวันออก ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่จะพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สิ่งอำนวยความสะดวก บุคลากรเทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการพัฒนาเมืองนวัตกรรมภาคตะวันออก (EEC) โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ โครงการส่งเสริมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก นิคมอุตสาหกรรม Smart Park โครงการก่อสร้างท่าเรือ ชายฝั่ง A ที่ท่าเรือแหลมฉบัง โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 โครงการปรับปรุงทางรถไฟท่าเรือจุกเสม็ด โครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand) การค้าชายแดน ต้องยกระดับด่านชายแดนท่าเส้น อำเภอเมืองตราด เป็นจุดผ่านแดนถาวร พัฒนาจังหวัดจันทบุรี เป็นนครอัญมณีศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก และการบริหารท่าเทียบเรือแหลมฉบับฝั่งบี

ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับทุกโครงการ โดยสิ่งที่ต้องดำเนินการในลักษณะคู่ขนานกันไป ทั้งการลดปัญหาในระดับพื้นที่และในภาคประชาชนให้ได้ เพื่อให้เกิดการสนองตอบโครงการสำคัญของรัฐบาล รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดลงไปแล้ว ต้องให้ครอบคลุมทั้งประชาชนในพื้นที่และผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน

รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการ EEC อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อผลักดันให้โครงการเป็นตัวขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ นั้นไม่ได้หมายความว่า จะส่งผลดีเพียงพื้นที่ EEC เท่านั้น แต่ภาพรวมจะทำให้เกิดการจ้างงานในประเทศมากขึ้น ซึ่งยังเป็นแรงงานยุคใหม่รองรับต่ออุตสาหกรรมขั้นสูง ที่มีรายได้อย่างมั่นคงในอนาคต

โดย…ไหล่ทาง

Advertisement