การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ท่องเที่ยววิถีไทย และมนต์เสน่ห์บ้านปิน” ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (...) เป็นไปตามนโยบายภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้เน้นย้ำการเร่งรัดปรับปรุงโครงการต่างๆ ของการรถไฟฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐที่สนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองและการท่องเที่ยวในชนบท เพื่อเชื่อมต่อกับภาคการท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีศักยภาพที่ยังไม่ได้รับความนิยม สร้างรายได้ให้กับชุมชน ท้องถิ่น เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับชั้นนำของโลก

คุณทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย (...) เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางรถไฟในปัจจุบัน ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด ครอบคลุมภาคเหนือ 16 จังหวัด อีสาน 18 จังหวัด ตะวันออก 5 จังหวัด ภาคกลาง 7 จังหวัด และภาคใต้ 9 จังหวัด สำหรับงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ท่องเที่ยววิถีไทย มนต์เสน่ห์บ้านปิน ที่สถานีรถไฟบ้านปิน ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์อาคารสถานีรถไฟเก่าที่มีคุณค่า เป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์สามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้สถานีรถไฟบ้านปิน ถือเป็นสถานีที่มีสถาปัตยกรรม มีความเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น เนื่องจากได้รับการออกแบบที่มีความเหมาะสมกับการใช้สอยและสอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ รวมทั้ง มีความงดงามมีเอกลักษณ์ทางท้องถิ่น ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

การจัดงานครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการรถไฟฯ จะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ การรถไฟฯ จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น กระจายรายได้และผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ภาคพื้นทุกภาคส่วน สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของวิถีชีวิต วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมของชุมชนต่อไป”

ด้าน คุณนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรถไฟฯ ได้รับนโยบายจากรัฐบาล และกระทรวงคมนาคมที่มอบให้การรถไฟฯ เร่งปรับปรุงโครงการพัฒนาระบบรางของการรถไฟฯ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างทางคู่ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ รถไฟความเร็วสูง จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และจะนำความเจริญเข้าสู่พื้นที่ชนบทท้องถิ่นต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง เป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ซึ่งจะสร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดและพื้นที่ที่มีศักยภาพที่ยังไม่ได้รับความนิยม เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองรองและในชนบท ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้กับชุมชน ท้องถิ่นส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

สำหรับการจัดกิจกรรม การรถไฟฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายของรัฐบาล ให้ ปี 2561 เป็น “ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” โดยมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงไปจังหวัดหวัดใกล้เคียง โดยใช้การเดินทางโดยรถไฟเส้นทางใหม่ ซึ่งการรถไฟฯ ได้เลือกสถานีบ้านปินเป็นสถานีนำร่อง เนื่องจากสถานีรถไฟบ้านปินมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2457 และเป็นจุดเชื่อมต่อในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง มีสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์ ได้รับการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์อาคารสถานีรถไฟเก่าที่มีคุณค่า เป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ สามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่อไปในอนาคต

โดย…สวนเลน

Advertisement