คุณธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่ กรมทางหลวง ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง ร่วมสะท้อนมุมมองภายใต้แนวคิด การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศ ที่ขับเคลื่อนสังคมไทยในมิติต่าง ๆ เช่น การขนส่ง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว โดยมีเงินรางวัลกว่า 115,000 บาท 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 กรมทางหลวง ได้ทำการตัดสินภาพถ่ายตามโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” ครั้งที่ 2 แล้ว โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณวันจักร ฉายากุล วิศวกรใหญ่ด้านอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง คุณดาว วาสิกศิริ คุณกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสารเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณวินิจ รังผึ้ง ผู้อำนวยการกองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ คุณพงษ์ณัชชัช กนกงามวิทโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้คัดเลือกภาพถ่ายที่ถูกต้องตรงตามกติกา และองค์ประกอบภาพถ่ายแล้ว ตามผลการตัดสิน ดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณภัทรพงศ์ เกี่ยวข้อง ชื่อภาพ Road to Aonang Krabi” ได้รับเงินรางวัล 50,000 พร้อมเกียรติบัตร

  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ คุณพิชญวัฒน์ ปรุงศักดิ์ ชื่อภาพ “ทางหลวงในสายหมอก”

  3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ คุณธรรมรัตน์ สวัสดิชัย ชื่อภาพ “ขับเคลื่อนทั่วไทย ใต้ร่มพระบารมี”

  4. รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่

1) คุณพรรษพล อุทุกพัก ชื่อภาพ “จราจรคล่องตัวยามเช้า”

2) คุณสุริยา ผลาหาญ ชื่อภาพ “อุโมงค์เชื่อมป่า 1”

3) คุณหรรษา ตั้งมั่นภูวดล ชื่อภาพ “คดเคี้ยวแค่ไหนก็ไปถึง”

4) คุณประสบชัย จันด ชื่อภาพ “บนสะพานมิตรภาพ”

5) คุณจามิกร ศรีคำ ชื่อภาพ “เชื่อมต่อบ้านพี่เมืองน้อง”

อธิบดีกรมทางหลวง ยังกล่าวต่อไปอีกว่า กรมทางหลวงจะมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในวันที่ศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ทุกท่านที่สนใจและนำเสนอผลงานของกรมทางหลวงในมุมมองต่างๆ ซึ่งจะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมทางหลวงต่อไป

โดย…สวนเลน

Advertisement