คุณพนิดา ทองสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ขอชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีคุณวัชระ เพชรทอง อดีต ส..พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน 

ตามที่หนังสือพิมพ์ออนไลน์นำเสนอข่าว กรณีนายวัชระ เพชรทอง อดีต ส..พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้ตรวจสอบมติที่ประชุมบอร์ด ขสมก.ครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เนื่องจากในวันดังกล่าวมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 คน มีมติเห็นชอบ 2 คน มีมติไม่เห็นชอบ 3 คน และงดออกเสียง 1 คน แต่กลับรายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ที่แท้เป็นการแถลงข่าวเป็นเท็จ รายงานและทำเอกสารอันเป็นเท็จ นั้น 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ขอเรียนชี้แจงว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมมีกรรมการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง แล้วคณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 489 คัน กับ กลุ่มร่วมทำงาน SCN-CHO โดยบริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน) และบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด(มหาชน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,260,840,375.-บาท

โดยให้ ขสมก.ชี้แจงและยืนยันเพื่อบันทึกไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การรับรองการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งในขณะการประชุมไม่มีกรรมการ ท่านใดคัดค้านมติดังกล่าว 
ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน ขสมก.ได้นำเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 15/2560 ซึ่งในการประชุมมีกรรมการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่าในระหว่างการประชุมมีกรรมการ จำนวน 3 ท่าน รับรองรายงานการประชุม และกรรมการอีก จำนวน 3 ท่าน ขอไม่รับรองรายงานการประชุม 

โดย…สวนเลน

Advertisement