กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการขับรถที่ปลอดภัย มอบรางวัลให้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะที่มีประวัติขับรถดี ไม่มีอุบัติเหตุ ตามโครงการ “รณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 49

คุณสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมฯ มุ่งสร้างจิตสำนึกการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย ภายใต้มาตรการในการควบคุมกำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะอย่างเข้มข้นจริงจัง ควบคู่กับการสนับสนุนผู้ประกอบการตระหนักถึงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน อาทิ กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภททุกคันต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบครบถ้วนตามที่กำหนด ต้องติดตั้งระบบ GPS Tracking และเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก  เพื่อการบริหารจัดการเดินรถเชิงป้องกัน การควบคุมกำกับดูแล บังคับใช้ ติดตามการเดินรถ ลักษณะ Online แบบ Real-time ทั้งพิกัด ความเร็ว ชั่วโมงการขับรถ ตลอดจนพฤติกรรมของพนักงานขับรถ ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งผู้ประกอบการขนส่งจะต้องตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถทุกครั้งก่อนการให้บริการให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ สภาพร่างกายต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ขับรถได้อย่างปลอดภัย ไม่ขับรถเกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงผู้ประกอบการต้องมีส่วนรับผิดชอบในทุกกรณีความผิด

อย่างไรก็ตาม เพื่อความพร้อมสูงสุดในการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 กรมการขนส่งทางบก กำชับผู้ประกอบการและผู้ขับรถโดยสารสาธารณะเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน สร้างจิตสำนึกในการให้บริการ การขับรถอย่างปลอดภัย “ไร้สารเสพติดและแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100%” ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลัก “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัดนิรภัย” เพื่อร่วมกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน มุ่งสู่เป้าหมายในการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและมีส่วนในการร่วมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะให้แก่ประชาชนด้วย

ด้าน คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า โครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ..2535 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและลดจำนวนความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับรถ เคารพกฎการจราจร และยกระดับคุณค่าทางสังคมของพนักงานขับรถให้ดียิ่งขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองนโยบายของภาครัฐ เนื่องจากปฏิบัติตามมาตรฐานด้านตัวรถ ด้านพนักงานขับรถ และพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ ของกรมการขนส่งทางบก มีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเพื่อช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารสาธารณะ และมีส่วนสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการให้แก่ประชาชน ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมอบโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล แก่พนักงานที่ขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุ ปีละ 2 ครั้ง (ทุกๆ 6 เดือน

สำหรับโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุครั้งที่ 49 จากการประเมินผลในรอบวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2560 โดยมีพนักงานขับรถเข้ารับรางวัล จำนวน 368 คน (จากจำนวนพนักงานขับรถที่เข้าร่วมโครงการฯ 465 คน) ในจำนวนนี้มีพนักงานขับรถดีเด่นติดต่อกัน 2- 9 ครั้ง ได้รับโล่เกียรติยศจำนวน 86 คน

ปีนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานมอบเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ แก่พนักงานขับรถดีเด่นที่ขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุ ตามโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 49 ของนครชัยแอร์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจแก่พนักงานขับรถที่ประพฤติดี มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง และปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ และในปีนี้ นครชัยแอร์มอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 11,650,000 บาท”

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังให้โครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุจะเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจให้พนักงานขับรถคงไว้ซึ่งมาตรฐานด้านความปลอดภัย และคาดหวังว่าจะมีพนักงานขับรถของนครชัยแอร์เข้ารับรางวัลเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จึงได้มีการจัดอบรมพนักงานขับรถเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุและหาวิธีป้องกันอยู่เสมอ เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากภัยอุบัติเหตุ รวมทั้งนำระบบ GPS ใช้ติดตามความเคลื่อนที่ของรถทุกคัน มาใช้เพื่อบริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย และควบคุมมาตรฐานการเดินรถ โดยระบบจะส่งข้อมูลมายังศูนย์ควบคุมการเดินรถ ที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง การทำงานด้านความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการเดินรถจะตรวจสอบตำแหน่งรถ และความเร็วในการขับของรถแต่ละคันได้แบบเรียลไทม์

โดย…สวนเลน

Advertisement