ขสมก.ประกาศจัดหาผู้สนใจเข้าร่วม ปรับปรุงสภาพและซ่อมแซมบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู NGV ยี่ห้อฮีโน่ จำนวน 323 คัน

คุณพนิดา ทองสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามแผนการจัดหารถโดยสารใหม่ จำนวน 3,000 คัน ของ ขสมก. ประกอบด้วยการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) 489 คัน จัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า (EV) 35 คัน จัดหารถโดยสารไฮบริด 2,153 คัน และปรับปรุงสภาพรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ยี่ห้อฮีโน่ 323 คัน เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการ และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา ขสมก.ได้จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหารถโดยสารส่วนที่เหลือ

สำหรับการปรับปรุงสภาพรถโดยสาร ขณะนี้ ขสมก.อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจ เข้าร่วมยื่นข้อเสนอการว่าจ้างปรับปรุงสภาพรถ พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ยี่ห้อฮีโน่ จำนวน 323 คัน (อายุสัญญา 5 ปี) โดยวิธีคัดเลือก โดยให้ผู้สนใจทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ ถึงประธานคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก (คุณพนิดา ทองสุข) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 . พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

1.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) สำเนาบัตรประชาชน ผู้มีอำนาจ

2. สำเนาหนังสือรับรองผลงานการให้บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชนภายในประเทศหรือต่างประเทศ

3.หนังสือรับรองตนเอง ตามคุณสมบัติเบื้องต้นในข้อ 1 – 13

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณนพพร มีวงษ์สม โทร 08-1696-6118 ในวันและเวลาราชการ

โดย…สวนเลน

Advertisement