บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด สานต่อโครงการ “นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม ครั้งที่ 7” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดีๆ ช่วยเหลือสังคม โดยเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมอบสิ่งของและเงินสมทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวัน เด็กอายุ 6 เดือนจนถึงเด็กอายุ 5 ปี จำนวน 90 คน ณ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านเสือใหญ่ (ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ) กรุงเทพฯ 

คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า นครชัยแอร์ได้ดำเนินธุรกิจเดินรถโดยสารสาธารณะด้วยความปลอดภัยมากว่า 31 ปี บริษัทฯ มุ่งหวังให้บุคลากรเป็นผู้ที่คิดดี ทำดี เสียสละเพื่อส่วนรวม สร้างสำนึกความรับผิดชอบแก่ชุมชนและสังคมรอบข้าง สำหรับโครงการ “นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม” ได้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 เพื่อให้พนักงานได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาสกว่า ซึ่งครั้งนี้ได้เล็งสร้างประโยชน์ให้เด็กอ่อน เพื่อให้เด็กๆ ได้เจริญเติบโตอย่างแข็งแรง สมบูรณ์ และมีการพัฒนาตามช่วงวัยอย่างเหมาะสม เนื่องจากเด็กเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเด็กที่เกิดในครอบครัวยากจน ครอบครัวพ่อแม่ติดยาเสพติด ครอบครัวแตกแยก และอาศัยอยู่ในชุมชนเสื่อมโทรม โดยมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ได้เข้าไปช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในชุมชนแออัดให้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งการดูแลเด็กๆ ต้องอาศัยปัจจัยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก

ด้วยเหตุนี้นครชัยแอร์จึงได้นำบุคลากร ได้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานบนรถ จำนวน 21 คน เดินทางไปยังมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ บ้านเสือใหญ่ ซึ่งเป็นมูลนิธิในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อมอบสิ่งของและสมทบทุนค่าอาหารกลางวัน โดยใช้เวลาอยู่ร่วมกับเด็กๆ แบ่งปันความรักความอบอุ่นให้พวกเขา ภายใต้รอยยิ้มสดใสทั้งผู้ให้และผู้รับ รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจในฐานะผู้ให้แก่พนักงาน เพื่อนำความรู้สึกดีๆ ที่ได้รับส่งต่อไปยังผู้โดยสารและเพื่อนร่วมงาน โดยภายในปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าว่าจะดำเนินโครงการ “นครชัยแอร์ ปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม” 4 ครั้ง (ทุก 3 เดือน)

นอกจากนี้ทุกวันที่ 2 .. ซึ่งเป็นวันก่อตั้งบริษัทนครชัยแอร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เช่น ทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณรอบบริษัทฯ เลี้ยงอาหารกลางวันผู้ยากไร้ ณ สถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสทำสิ่งดีๆ เพื่อสังคม 

คุณเครือวัลย์ กล่าวต่อว่า บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งจะช่วยหล่อหลอมจิตใจพนักงานให้รู้จักแบ่งปัน มีน้ำใจ และนึกถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ บริษัทฯ มุ่งหวังให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อช่วยขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้ดำเนินไปอย่างเข้มแข็งด้วยน้ำหนึ่งใจเดียวกัน นครชัยแอร์จะยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม และเดินหน้าโครงการปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสเท่าเทียมกับคนในสังคมสืบต่อไป สำหรับผู้สนใจสมทบทุนอาหารกลางวันบ้านเด็กอ่อนในสลัมฯ สามารถติดต่อได้ที่บ้านทั้ง 4 หลัง ได้แก่ บ้านสมวัย (ชุมชนคลองเตย) บ้านศรีนครินทร์ (ชุมชนกองขยะหนองแขม) บ้านแห่งความหวัง (ชุมชนกองขยะอ่อนนุช) และบ้านเสือใหญ่ (ชุมชนเสือใหญ่ประชาอุทิศ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-249 0953-4 โทรสาร.02-249 2956 อีเมล์:[email protected]

โดย…สวนเลน

Advertisement