ปตท. ผนึกกำลัง รฟท. ทดสอบใช้ไบโอดีเซล B10 ในเครื่องยนต์รถไฟเส้นทางบ้านแหลม – แม่กลอง สนองนโยบายรัฐเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่งทดสอบใช้ไบโอดีเซล B10 กับเครื่องยนต์รถไฟ

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 กำหนดเป้าหมายหลักของการขนส่งในประเทศคือลดอุบัติเหตุ และลดการก่อมลภาวะ ซึ่งการมอบหมายให้ รฟท. และ ปตท. ร่วมกันทดสอบการใช้น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมไบโอดีเซล ร้อยละ 10 กับรถไฟดีเซลราง เป็นการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ และร่วมมือกันพัฒนาต้นแบบ อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรให้แก่ประเทศไทยอย่างยั่งยืน

คุณวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกันทดสอบการใช้น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมไบโอดีเซลร้อยละ 10 ในการเดินรถไฟสายบ้านแหลม – แม่กลอง เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล โดยเพิ่มส่วนผสมของไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้นจากปัจจุบันร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 10

คุณทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ในการเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มดิบสำหรับการผลิตไบโอดีเซลนั้น ตามที่ได้รับมอบนโยบายจากกระทรวงพลังงานกับกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ รฟท. และ ปตท. ร่วมกันทดสอบการใช้น้ำมันดีเซลที่มีส่วนผสมไบโอดีเซล ร้อยละ 10 โดยทำการทดลองกับรถดีเซลราง ในเส้นทางรถไฟสายบ้านแหลม-แม่กลอง ในการนำร่องการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซล B10 ร่วมกับ ปตท. จำนวน 36,000 ลิตร ในระยะเวลา 6 เดือน เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์ รวมถึงผลกระทบ ที่มีต่อเครื่องยนต์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้น้ำมันไบโอดีเซลมากยิ่งขึ้นในอนาคต

คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ที่ผ่านมา ปตท. สนองนโยบายแก้ปัญหาปาล์มล้นตลาดมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดเก็บน้ำมันไบโอดีเซลเพิ่มขึ้นอีก 40 ล้านลิตร (ซึ่งเทียบเท่าน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) 35,000 ตัน) จากเดิม ที่เคยเก็บ 23 ล้านลิตร รวมทั้งสิ้น 63 ล้านลิตร เพื่อช่วยพยุงระดับราคาปาล์มน้ำมันให้สูงขึ้นในช่วงน้ำมันปาล์ม ล้นตลาด และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น อีกทั้งนำร่องเพิ่มปริมาณการใช้ไบโอดีเซลภายใต้โครงการทดสอบการใช้ B10 ร่วมกับ รฟท. จำนวน 36,000 ลิตร ในระยะเวลา 6 เดือน โดย ปตท. ได้เข้าสำรวจพื้นที่และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก รฟท. ในการนำเสนอแผนการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับ การใช้งาน B10 ซึ่งในระยะการทดสอบนี้ ปตท. และ รฟท. จะร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ในทุก 12,500 กม. เพื่อวิเคราะห์ถึงการพัฒนาคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Advertisement