กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สายแยก ตก. 3050 – บ้านวังตะเคียนใต้ อ.แม่สอด จ.ตาก ระยะทาง 5.894 กิโลเมตร ปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้สัญจรแล้ว เพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก สนับสนุนการเดินทางและการขนส่ง แก้ไขปัญหาจราจร และส่งเสริมการท่องเที่ยว

คุณสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในภูมิภาคเซียน และขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายคมนาคมบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศ ระยะแรกได้กำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษตราด ตาก มุกดาหาร สระแก้ว และสงขลา ซึ่งกระทรวงฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการระบบคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและเชื่อมโยงการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

ทช. ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สายแยก ตก. 3050 – บ้านวังตะเคียนใต้ อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ผ่านพื้นที่ ต.ท่าสายลวด และบ้านวังตะเคียนใต้ อ.แม่สอด จ.ตาก รวมระยะทาง 5.894 กิโลเมตร งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 36.210 ล้านบาท ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนสัญจร เพื่อเชื่อมโยงการผลิตสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมไปสู่ตลาดและผู้บริโภค สนับสนุนยุทธศาสตร์ โลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าระหว่างชายแดนไปยังภูมิภาคต่าง ๆ รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ลดต้นทุนการขนส่งสนับสนุน การท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และส่งเสริมการจ้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่

Advertisement