กรมการขนส่งทางบก เปิดตัว “ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Truck Data Service Center: TDSC)” ยกระดับมาตรฐานระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ตั้งเป้าเพิ่มศักยภาพประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน

คุณสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกเล็งเห็นประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการขนส่ง ที่ผ่านมาได้ริเริ่มและพัฒนาเว็บไซต์ Thai Truck Center สำหรับเป็นสื่อกลางในการจับคู่แบบออนไลน์ระหว่างรถบรรทุกเที่ยวเปล่ากับสินค้าที่ต้องการจัดส่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างโอกาสในการแข่งขันและประกอบธุรกิจให้ผู้ประกอบการขนส่งได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมการขนส่งทางบกได้ยกระดับพัฒนาเว็บไซต์ Thai Truck Center สู่การเป็น

“ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Truck Data Service Center: TDSC)” โดยนำแนวคิดระบบ e-government แบบ one stop service กับการให้บริการระบบออนไลน์สำหรับบริหารจัดการวางแผนการขนส่งสินค้า โดยเป็นการให้บริการข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการและประชาชนสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลและสถิติการขนส่งสินค้า รวมถึงขั้นตอนการติดต่อราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา อาทิ ฐานข้อมูลเส้นทางหลักและเส้นทางตามกรอบความตกลงระหว่างประเทศ ฐานข้อมูลผู้ประกอบการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศและภายในประเทศ ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบการ ระบบรับรองมาตรฐาน Q Mark ระบบสารสนเทศสถานีขนส่งสินค้า ข้อมูลสถิติการขนส่งสินค้าทางถนน เป็นต้น

ศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Truck Data Service Center: TDSC) จึงเป็นแหล่งข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการขนส่งสินค้าทางถนนแบบวงจร น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ ทั้งยังเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุและจุดอันตรายบนท้องถนน เพื่อใช้ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุ 

“นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและกระจายสินค้าเชื่อมระบบการขนส่งและกระจายสินค้าของไทยสู่ภูมิภาค ASEAN เช่น การพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าในเมืองหลัก 8 แห่ง พัฒนาสถานีขนส่งสินค้าชายแดนอีก 11 แห่ง เพิ่มศักยภาพสถานีขนส่งสินค้าที่ให้บริการแล้ว 3 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (พุทธมณฑล คลองหลวง และร่มเกล้า) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งไทยให้มีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพด้วยระบบ Q Mark และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของ ASEAN ทั้งในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความมั่นคงปลอดภัย”

Advertisement