หลังจากประตูอาเซียนเปิดอย่างเสรี การเชื่อมโยงระหว่างกันก็จะสะดวก สบายมากยิ่งขึ้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ด่านศุลกากร และจุดผ่านแดนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงต้องเร่งดำเนินการเพื่อสอดรับกับการเติบโตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
 
 
คุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษได้เดินหน้าตามแผนกำหนดต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 โดยมีโครงการระยะที่ 1 กว่า 70 โครงการ อยู่ระหว่างลงพื้นที่พัฒนา คาดว่าจะใช้ระยะ เวลาราว 3 ปี และแล้วเสร็จประมาณปี 2561 ทุกโครงการ ซึ่งจะทำให้สามารถรองรับการเดินทางในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่อาเซียนได้สะดวกมากขึ้น 
 
อย่างไรก็ดี ที่ประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ครั้งที่ 2/2559 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและสรุปรายละเอียดแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ด่านศุลกากร และจุดผ่านแดนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้
 
1. พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 (ตาก – แม่สอด) ดำเนินการก่อสร้างตอนที่ 1 และ 2 แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการก่อสร้างตอนที่ 3 กำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2560 โครงการทางเลี่ยงเมืองแม่สอดพร้อมสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ผลการดำเนินงาน 40% กำหนดแล้วเสร็จเดือนกันยายน 2560 และโครงการปรับปรุงท่าอากาศยานแม่สอด สามารถจัดซื้อที่ดินได้แล้ว จำนวน 175 ไร่ จากทั้งหมด 300 ไร่ สำหรับงานก่อสร้างทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และเสริมผิวทาง อยู่ระหว่างขออนุมัติตัวผู้รับจ้างจากกระทรวงฯ และงานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร กำหนดแล้วเสร็จปี 2560
 
2. พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.33 – ด่านบ้านคลองลึก ผลการดำเนินงาน 35.87% โครงการก่อสร้างถนนแยก ทล. 348 – บ้านป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ผลการดำเนินงาน 77.40% และโครงการพัฒนาด่านศุลกากรอรัญประเทศ (หนองเอี่ยน – สตึงบท) อยู่ระหว่างการเตรียม พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดิน ที่ประชุมฯ ได้มอบให้กรมทางหลวงปรับแผนการดำเนินงานและคำของบประมาณโครงการก่อสร้างสะพานและทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ (ด่านบ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท) โดยเร่งรัดให้ดำเนินการในระยะที่ 1 สะพานข้ามคลองพรมโหดและปรับปรุงถนนเลียบชายแดนเชื่อมด่านคลองลึกให้แล้ว เสร็จภายในกลางปี 2560 สำหรับระยะที่ 2 การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสาย อ.อรัญประเทศ – ชายแดนไทยกัมพูชา อยู่ระหว่างเตรียมจัดจ้าง เพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้านโบราณสถาน เนื่องจากกรมศิลปากรได้แจ้งว่า ตรวจพบโบราณสถานในพื้นที่ ซึ่งต้องพิจารณาปรับแก้แนวสายทางใหม่
 
3. พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ หาดใหญ่ – สะเดา อยู่ระหว่างการสำรวจออกแบบ โครงการก่อสร้างถนนสาย สข.1027 – ปาดังเบซาร์ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีผลการดำเนินงาน 1.40% กำหนดแล้วเสร็จปี 2560 และโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 กำหนดแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2562 
 
4. พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตราด โครงการปรับปรุงถนนเข้าท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ มีผลการดำเนินงาน 70.536% โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 ตราด – หาดเล็ก ตอน 2 มีผลการดำเนินงาน 4% และโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการหาผู้บริหารจัดการท่าเรือ
 
5. พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.มุกดาหาร โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ ตอนบ้านไผ่ – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม ดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบแล้ว อยู่ระหว่างเสนอ EIA ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 กาฬสินธุ์ – บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 1 มีผลการดำเนินงาน 88.61% และโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ด่านมุกดาหาร ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2559
 
6. พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.หนองคาย โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 อ.โพนพิสัย – บึงกาฬ ตอน 1 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ผลการดำเนินงาน 24% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2560 
 
7. พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.กาญจนบุรี โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เส้นทางแหลมฉบัง – บ้านพุน้ำร้อน – ทวาย อยู่ระหว่างการสรรหาที่ปรึกษา และโครงการมอเตอร์เวย์ เส้นทางบางใหญ่ – กาญจนบุรี อยู่ระหว่างการประกวดราคา 
 
8. พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองเชียงราย ด้านตะวันตกส่วนที่ 2 (รวมทางเข้าท่าอากาศยาน) กำหนดแล้วเสร็จเดือนมกราคม 2561 โครงการก่อสร้างขยายช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 1290 ช่วงเชียงแสน – เชียงของ ตอน 3 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2561
 
9. พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.นครพนม โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนอยู่ระหว่างดำเนินโครงการจ้างศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการขยายถนนทางหลวงหมายเลข 22 ตอนสกลนคร – นครพนม ก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการก่อสร้างถนนสาย ง, ค3 และ ค4 ผังเมืองรวมเมืองนครพนม อยู่ระหว่างการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ มีผลการดำเนินงาน 44.30% 
 
10. พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.นราธิวาส โครงการปรับปรุงบริเวณเพิ่มเติมด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก อยู่ระหว่างการก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2561
Advertisement