4 หน่วยงาน ผนึกกำลัง “ขบ.-พพ.-พัฒนาฝีมือแรงงานสหพันธ์การขนส่งฯ” ร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง ในการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัยในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ หวังบรรลุเป้าหมายการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศ

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการความร่วมมือในการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัยในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ (Eco Driver Saving Energy) ของ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน, กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กระทรวงคมนาคม, กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย มีขึ้นเมื่อวันที่ 22 .. 2561 ที่ผ่านมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสารอย่างเป็นรูปธรรม โดยการบูรณาการทบบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ขับขี่, การจัดทำคู่มือมาตรฐานการขับรถขนส่งทั่วไทยและการขับขี่รถทักษะขั้นสูง, การส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย, การส่งเสริมให้มีการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาการจัดการขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือรถโดยสาร, อัตราค่าจ้างแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการยกระดับอาชีพพนักงานขับรถใหญ่ และการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านขนส่ง รองรับภาคขนส่งและโลจิสติกส์

พพ.หนุนกลุ่มรถใหญ่ลดใช้พลังงาน

คุณประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมา ประเทสไทยมีสัดส่วนการใช้พลังงานในภาคขนส่งมากที่สุดถึงร้อยละ 40.6 ของการใช้พลังงานทั้งประเทศ โดยเฉพาะการใช้พลังงานด้านการขนส่งทางถนน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ 78 ของรูปแบบการขนส่งทั้งหมด ดังนั้น จึงมีความสคัญที่จะต้องลดการใช้พลังงานในส่วนนี้ โดยเมื่อวันที่ 23 .. 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง เพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านแผนอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่งที่ประกอบไปด้วย 11 มาตรการหลัง

ซึ่งมาตรการการขับขี่เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นหนึ่งในมาตรการหลักที่ พพ. ได้ดำเนินการอยู่ โดย พพ. ได้จัดทำ “โครงการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในธุรกิจการขนส่งสินค้า” เพื่อมุ่งเน้นในเรื่องการฝึกอบรมพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกขนส่งสินค้า การยกระดับวิชาชีพให้เป็นผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ ตระหนักถึงความปลอดภัยและประหยัดพลังงานไปพร้อมกัน

เปิดตัวน้ำมัน B20 ใช้ได้กับรถใหญ่

สำหรับนโยบายของรัฐบาลที่จะใช้น้ำมัน B20 คาดว่า จะเริ่มใช้ในเดือนก.. 2561 นี้ โดยกระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาแรงงาน กรมธุรกิจพลังงาน รวมทั้ง ปตท. เคยนำ B20 มาทดสอบกับรถบรรทุกแล้ว สามารถใช้งานได้โดยทดสอบวิ่งในระยะทาง 100,000 กิโลเมตร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น รายละเอียดจะต้องทำความเข้าใจกันซึ่งในฐานะที่เคยร่วมการทดสอบด้วยกรมมีความเชื่อมั่นว่าการทดสอบด้านวิทยาศาสตร์ ผลออกมาว่าสามารถใช้งานได้สำหรับรถบรรทุกและในต่างประเทศก็ได้มีการใช้

ขบ.หวังลดใช้พลังงานภาคขนส่ง 30%

คุณสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า กรมฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ของประเทศที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green & Safety Logistics) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น 4 หน่วยงานดังกล่าว จึงได้ MOU ร่วมกันในการพัฒนาผู้ขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และความปลอดภัยในธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อร่วมกันดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.. 2558 – 2579 ของประเทศ ต้องลดการใช้พลังงานลง 30% ภายในปี 2579

ทั้งนี้ กรมฯ ยังส่งเสริมให้เกิดการยกระดับการให้บริการขนส่งทางถนนที่ดีและมีคุณภาพ ลดต้นทุนด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ด้วยระบบบริหารจัดการการเดินรถที่มีประสิทธิภาพ เช่น การนำระบบ GPS Tracking มาใช้ติดตามตำแหน่งของรถและควบคุมกำกับดูแลพนักงานขับรถตลอด 24 ชั่วโมง เช่น การใช้ความเร็วเกินกำหนด นำรถออกนอกเส้นทาง จึงเป็นเครื่องมือที่ผู้ประกอบการขนส่งนำมาใช้เพื่อการบริหารจัดการเดินรถ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

ส่งเสริมกลุ่มขนส่งรับมาตรฐาน Q Mark

นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกให้ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) และพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Truck Data Service Center: TDSC) ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งและผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการขนส่งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดจำนวนรถบรรทุกเที่ยวเปล่าและรถบรรทุกที่ไม่ได้มาตรฐานบนท้องถนน เพิ่มความปลอดภัยและลดจำนวนอุบัติเหตุจากภาคการขนส่งด้วยรถบรรทุก วางแผนการขนส่งสินค้าให้ได้ระยะทางรวมสั้นที่สุด

อย่างไรก็ดี จากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐที่ต่างเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของคนขับรถทั้งรถบรรทุกและรถโดยสารให้มีทักษะการขับขี่ที่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน จะเป็นส่วนสำคัญในการลดต้นทุนการใช้พลังงานภาคขนส่ง และลดต้นทุนการขนส่งของผู้ประกอบการขนส่งได้อย่างยั่งยืน รองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของประเทศในอนาคต

แรงงานฯ พัฒนาวิชาชีพคนขับรถใหญ่

คุณสุรพล พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดทำหลักสูตรเทคนิคการขับรถให้ปลอดภัยและประหยัดของกรมฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนาในด้านมาตรฐานวิชาชีพสำหรับผู้ขับขี่รถบรรทุกและรถโดยสารในธุรกิจขนส่ง นำไปสู่การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาขนส่งและโลจิสติกส์ ซึ่งกรมฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากการขับขี่ และลดต้นทุนการใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง สถานประกอบกิจการสามารถใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นเครื่องมือในการวัดความสามารถของบุคลากร รวมถึงการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรือกำหนดอัตราค่าจ้างตามความสามารถที่แท้จริง และเป็นแรงดึงดูดสำหรับแรงงานใหม่ที่อยู่ในตลาดแรงงาน ผู้ว่างงาน หรือผู้ต้องการเปลี่ยนอาชีพได้หันมาให้ความสนใจในวิชาชีพด้านการขนส่งมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะพนักงานขับรถในภาคขนส่งได้อีกทางหนึ่งด้วย

อย่างไรก็ตาม กรมฯ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างปี 2560-2565 ด้วยการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงด้านโลจิสติกส์์ การท่องเที่ยว และการบริการ เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ด้วยความพร้อมด้านทรัพยากร สถานที่ อุปกรณ์เครอืงมือ และบุคลากร ซึ่งมีหลักสูตร ด้านโลจิสติกส์ การจัดการคลังสินค้า เทคนิคการขับรถให้ปลอดภัยและประหยัด

การทำความร่วมมือร่วมกันในครั้งนี้ กับหน่วยงานภาครัฐทั้ง 2 กรม และสมาคมวิชาชีพ จึงเป็นไปตามกรอบแนวคิดการพัฒนาที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดทำยุทธศาสตร์ไว้ ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคต ก็จะมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเป็นกลไกความร่วมมือ ทั้งส่วนของหลักสูตรและบุคลากร”

กลุ่มขนส่งฯ พร้อมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

คุณทองอยู่ คงขันธ์ ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สหพันธ์การขนส่งฯ มีสมาคมด้านการขนส่งสินค้า รถเครน (ซึ่งบริการอยู่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและงานบรรเทาสาธารณภัย) และรถโดยสารทั่วประเทศ เป็นสมาชิกอยู่ 11 สมาคม พร้อมด้วยเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าอื่น ๆ อีก 6 สมาคม และผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมดังกล่าวโดยรวมกว่า 400,000 คัน ซึ่งตลอดเวลา 20 ปีของการก่อตั้งสหพันธ์การขนส่งฯ และทุก ๆ สมาคมได้รณรงค์กับผู้ประกอบการ ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในเรื่องการใช้ถนนและแก้ปัญหาการจราจร รวมทั้งเรียกร้องให้มีระบบการบริการและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ นอกจากเหตุผลเพื่อการทำธุรกิจแล้ว ยังมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของส่วนรวม และการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุด

เดินหน้าตามนโยบาย “ประชารัฐ”

นอกจากนี้ สหพันธ์การขนส่งฯ ยังได้ทำความร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัย ระดับนำของประเทศแล้ว 2-3 แห่ง เพื่อพัฒนาหลักสูตรเชิงวิชาชีพ ด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง สำหรับบุคลากรทั้ง 2 ฝ่ายอีกด้วย ซึ่งการทำความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐภายใต้นโยบาย “ประชารัฐ” ครั้งนี้ สหพันธ์การขนส่งฯ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การพัฒนาพนักงานขับรถบรรทุก ให้ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง และทักษะด้านการคบคุมยานพาหนะหรือการขับรถขนาดใหญ่ การใช้เส้นทางและการจราจรร่วมกับผู้อื่น และด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยและการประหยัดพลังงาน เช่น ระบบ GPS และระบบ IT ที่เกี่ยวข้อง

หากการพัฒนาเหล่านี้ทำให้อาชีพพนักงานขับรถบรรทุกได้รับการพิจารณา “มาตรฐานฝีมือแรงงาน” ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ก็จะเป็นการยกระดับให้พนักงานขับรถ เป็นอาชีพที่มีเกียรติ และได้รับการยอมรับของคนรุ่นใหม่และสังคมทั่วไป และทำให้การกำหนดยุทธศาสตร์กำลังคนด้านโลจิสติกส์ของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และยุทธศาสตร์ของชาติ ย่อมประสบผลในอนาคตอย่างน่าพอใจ

โดย…กองบรรณาธิการ BUS & TRUCK

Advertisement