โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว คืบหน้า 52% คาดว่าแล้วเสร็จกันยายน 2561 หนุนโลจิสติกส์-เขตศก.พิเศษชายแดน

คุณธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 33 บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ว่าขณะนี้มีความคืบหน้า 52 % คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2561

“สำหรับความเป็นมาของโครงการดังกล่าว สืบเนื่องจากปัจจุบันการค้าบริเวณชายแดน จุดผ่านแดนบ้านคลองลึกตลาดโรงเกลือ มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยประเทศไทยและกัมพูชา มีความเห็นร่วมกันว่า ควรเปิดจุดผ่านแดน-ถาวรแห่งใหม่ ภายใต้แนวคิด “แยกคนแยกสินค้า” ออกจากกัน และเพื่อเป็นการขยายการลงทุนบริเวณชายแดน จึงได้เลือกบริเวณชายแดนบ้านหนองเอี่ยน ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งตรงกับบ้านสตึงบท ตำบลปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ทำเป็นจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่”

เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ความมั่นคง กรมทางหลวงจึงประสานความร่วมมือกับกองทัพบก โดยกรมการทหารช่างเข้าดำเนินการก่อสร้าง งบประมาณ 670 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบด้วยการก่อสร้างถนนและสะพานจากฝั่งไทยข้ามห้วยพรมโหดไปยังฝั่งกัมพูชา ระยะทางรวม 4.7 กิโลเมตร

การก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรและไหล่ทางแบบผิวแอสฟัลท์คอนกรีตผิวจราจรในแต่ละทิศทางกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางด้านซ้าย กว้าง 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านขวา กว้าง 1.50 เมตร ความยาวงานก่อสร้างทางรวม 30 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างอาคารระบายน้ำ สะพานข้ามพรมแดนเป็นคอนกรีตอัดแรง แบ่งช่วงสะพานออกเป็น 16 ช่วง ความยาวรวม 620.00 เมตรแบ่งเป็นสะพาน ฝั่งไทยยาว 405 เมตร (ความยาวช่วงสะพานข้ามห้วยพรมโหด ยาว 60.00 เมตร ไม่มีตอม่อในน้ำ) และสะพานฝั่งกัมพูชายาว 215 เมตร สะพาน กว้าง 17.00 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรในแต่ละทิศทาง กว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านซ้าย กว้าง 2.50 เมตร ทางเท้า กว้างข้างละ1.20 เมตร มีช่องลอดเหนือระดับน้ำสูงสุด 5 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพาน

ทั้งนี้ หากสร้างเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง และบรรเทาความหนาแน่นของการจราจรจากการขนส่งสินค้าและนักท่องเที่ยวที่มาซื้อสินค้าบริเวณด่านผ่านแดนคลองลึกหรือตลาดโรงเกลือ รวมทั้ง สนับสนุนศักยภาพ จุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ นับเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมนโยบายและแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย

Advertisement