เมื่อถามถึงผลงานการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านแล้ว หลายคนคงทราบดีว่า ผลงานส่วนใหญ่เกิดจากฝีมือของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) หรือ NEDA กระทรวงการคลัง ส่งผลให้การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ทาง NEDA ได้เปิดตัวผู้อำนวยการคนใหม่ “พีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์” แต่ฝีมือการบริหารไม่เก่าเลย เพราะเป็นลูกหม้อขององค์กร NEDA มาตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรเมื่อปี 2548โดยงานนี้ “พีรเมศร์” ได้โชว์กึ๋นการบริหารงานให้ได้รับทราบ

NEDA ช่วยโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนบ้าน 74 โครงการ

คุณพีรเมศร์ วุฒิธรเนติรักษ์ ผู้อำนวยการ NEDA เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2548 NEDA ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการไปแล้ว จำนวน 74 โครงการ วงเงินรวม 15,732.47 ล้านบาท ประกอบด้วย ความร่วมมือทางการเงินในรูปแบบเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนและเงินให้เปล่า จำนวน 23 โครงการ วงเงิน 15,466.28 ล้านบาท, ความร่วมมือทางการวิชาการในรูปแบบเงินให้เปล่า จำนวน 16 โครงการ วงเงิน 244.00 ล้านบาท และโครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 35 โครงการ วงเงิน 22.19 ล้านบาท โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้น 439 คน โดยความร่วมมือทางการเงินและทางวิชาการที่ผ่านมา ประกอบด้วย โครงการ ถนน สนามบิน รถไฟ เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งในภูมิภาคให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการท่องเที่ยวให้มีการขยายตัว

นอกจากนี้ NEDA ยังสนับสนุนโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้าและประปา รวมถึงการพัฒนาชุมชนเมือง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการดำรงชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งผลจากการดำเนินการที่กล่าวจะเกิดประโยชน์กับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้ ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านดีขึ้นและประเทศไทยได้รับการยอมรับ รวมถึงประชาชนมีความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อกันมากขึ้น, มีการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เกิดการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น, คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านและในบริเวณชายแดนประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัย รวมถึงกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มมากขึ้น และมีการขยายตัวทางการค้าและบริการของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน

วางแผน 4 ปี ช่วยเมียนมาสปป.ลาวกัมพูชาเพิ่ม

อย่างไรก็ดี ในระหว่างปี 2561-2564 NEDA มีแผนที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับประเทศเพื่อนบ้าน ในหลายโครงการ อาทิเช่น ประเทศเมียนมา : โครงการก่อสร้างช่องทางเชื่อมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายสู่ชายแดนไทยเมียนมา และโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในเมืองย่างกุ้ง (เขต North Okkalapa และ เขต North Dagon) เมียนมาประเทศลาว : โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬบอลิคำไซ), โครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (ช่วงครกข้าวดอบ้านโนนสะหวันสานะคามบ้านวังบ้านน้ำสัง), โครงการปรับปรุงเส้นทางหมายเลข 12 (R12) (ท่าแขกยมมะราดลังคังนาพาว) และโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เมืองเชียงแมนแล้วต่อไปยังเมืองหลวงพระบาง และประเทศกัมพูชา โครงการปรับปรุงถนนหมายเลข 67 (NR 67 เสียมราฐอัลลองเวงจวม/สะงำ) กัมพูชา

ดังนั้น NEDAจึงได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ 4 ปี (2561-2564) ซึ่งมีความสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (.. 2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) รวมกับสอดคล้องกับนโยบายด้านการต่างประเทศของรัฐบาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาความร่วมมือทางการเงินและวิชาการกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินงาน และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เป็นนโยบายที่รัฐบาลไทยจะสามารถส่งเสริมให้เศรษฐกิจของไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีความมั่นคงและยั่งยืน โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างความเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมและขนส่ง โดยเฉพาะจากชายแดนไทยและเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญของไทยสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพทาง ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวภายในภูมิภาค

ดัน NEDA ติดเรตติ้งระดับ AAA มั่นคงทางการเงิน

ในส่วนของงานด้านการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงิน เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินงานของ NEDA นั้น ได้มีแนวทางในการดำเนินงานทางด้านการเงิน โดยเน้นที่มีความมั่นคง โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยเป็นภาระต่องบประมาณน้อยที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาในบางโครงการ NEDA จะใช้เงินสะสมที่เกิดจากรายรับดอกเบี้ยของ NEDA มาเป็นแหล่งเงินทุน รวมถึงใช้การกู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินภายในประเทศมาสนับสนุนในบางโครงการ

นอกจากนี้ ในอนาคต NEDA อาจจะแสวงหาแหล่งเงินทุนใหม่ๆ เช่น การกู้ต่อจากกระทรวงการคลัง หรือแหล่งเงินทุนอื่น โดยในปี 2561 NEDA มีแผนที่จะดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ระยะสั้นเดิม โดยการออกพันธบัตรภายใต้ชื่อของ NEDA ในช่วงเดือนกรกฎาคม กันยายน 2561 ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ NEDA ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้งในระดับ AAA จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด มีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น

ทั้งนี้ NEDA ยังได้ส่งเสริมและสร้างสรรค์การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ รวมถึงส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยมีบทบาท เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและมูลค่าการค้าในภูมิภาค โดยพัฒนาด้านชายแดนให้สามารถขนส่งสินค้าระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้สะดวกรวดเร็วขึ้น อีกทั้ง การดำเนินงานที่ผ่านมา NEDAยังได้รับการขับเคลื่อนจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการร่วมผลักดันการดำเนินงานขององค์กรในทุกๆ ด้าน NEDA ยังได้เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานทุกสายงาน ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรมและจริยธรรม และยกระดับความโปร่งใสของการปฏิบัติงานให้สามารถตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

โดย…สวนเลน

Advertisement