กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แก้จราจรแออัดในตัวเมือง เสริมโครงข่ายคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ สำรวจออกแบบถนนสาย ค2 และ ข4 ผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ กว่า 8 กิโลเมตร 

คุณพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทช.ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบถนนสาย ค1 (ช่วงทางหลวงหมายเลข 202 – ทางหลวงหมายเลข 212) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่เมืองในภูมิภาค ตลอดจนรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต ทช.จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโครงการถนนสาย ค2 และ ข4 ผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ระบบโครงข่ายมีความสมบูรณ์สามารถรองรับการพัฒนา การขยายตัวของเมืองอย่างมีทิศทาง สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และชุมชนในพื้นที่ รวมถึงการแก้ไขปัญหาด้านการขนส่งและจราจรที่มีอยู่ในปัจจุบันและป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป 

โดยถนนสาย ค2 และ ข4 ผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ มีแนวเส้นทางโครงการฯ อยู่ในตำบลบุ่ง โดยจุดเริ่มต้นโครงการเริ่มจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (ถนนชยางกูร) บริเวณกิโลเมตรที่ 507+000 เยื้องกับทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ และจุดสิ้นสุดโครงการบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 บริเวณ กิโลเมตรที่ 512+900 บริเวณสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ รวมระยะทางของโครงการ ประมาณ 8.400 กิโลเมตร พื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ตำบลบุ่งและมีบางส่วนอยู่ในพื้นที่ตำบลไก่คำ โดยจะมีรูปแบบถนนของโครงการในปีที่จะเปิดให้บริการเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.25 เมตร ไหล่ทางกว้างฝั่งละ 2.50 เมตร เกาะกลางแบบยกขอบ กว้าง 3.00 เมตร และมีลาดคันทาง ความกว้างข้างละ 4.50 เมตร 

นอกจากนี้ เพื่อให้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ทช.ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง โดยได้อธิบายถึงความเป็นมาของโครงการ แนวทางการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ซึ่งเสียงประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย ยินดีให้ความร่วมมือและต้องการให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเร็ว

โดย…สวนเลน

Advertisement