กรมการขนส่งจับมือ กรุงไทย – บขส. – บสย. เพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการขนส่งร่วมกำหนดมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการให้บริการด้วยรถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับความปลอดภัยและการให้บริการด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม โดยกรุงไทยบสย.หนุนปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนาน 7 ปี แนะใช้ บสย.ช่วยค้ำประกันเต็มวงเงิน 20 ล้านบาทต่อรายได้ วางเงินโครงการรวม 2 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 คุณสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ร่วมกับ คุณจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), คุณอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ คุณเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารเปลี่ยนเป็นรถโดยสารประจำทางขนาดเล็กที่ได้มาตรฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยและการให้บริการด้วยรถโดยสารสาธารณะแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 

ขบ.ทยอยเปลี่ยนมินิบัสแทนรถตู้หมดอายุ

คุณสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะของประชาชน กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งนำรถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐานมาให้บริการประชาชน ทดแทนรถตู้โดยสาร กำหนดระยะเวลาดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน โดยให้ผู้ประกอบการเริ่มทยอยเปลี่ยนรถโดยสารขนาดเล็ก ทดแทนเฉพาะรถตู้โดยสารที่มีอายุการใช้งานครบ 10 ปี

ดังนี้ รถตู้โดยสารประจำทาง หมวด 2 ที่วิ่งเส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัด และรถตู้โดยสารประจำทาง หมวด 3 วิ่งเส้นทางระหว่างจังหวัดกับจังหวัดที่มีจุดจอดรับส่งผู้โดยสารระหว่างทาง เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ส่วนรถตู้โดยสารประจำทาง หมวด 1 ที่วิ่งเส้นทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หมวด 3 ที่วิ่งเส้นทางระหว่างจังหวัดกับจังหวัดที่ไม่มีจุดจอดรับส่งผู้โดยสารระหว่างทาง และหมวด 4 ที่วิ่งในท้องที่ จะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนเป็นรถโดยสารขนาดเล็ก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

    

เน้นหนักรถมินิบัสทุกคันต้องปลอดภัย

ทั้งนี้ รถโดยสารขนาดเล็กที่นำมาทดแทนต้องมีมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยเป็นรถโดยสารมาตรฐาน 2 () จำนวนที่นั่งไม่เกิน 20 ที่นั่ง (ที่ไม่ใช่ลักษณะรถตู้) และรถโดยสารมาตรฐาน 2 () จำนวนที่นั่งตั้งแต่ 21 – 30 ที่นั่ง ซึ่งรถทั้งสองมาตรฐานจะมีโครงสร้างมั่นคงแข็งแรง ทำให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงขึ้น พร้อมกำหนดให้ติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบ เช่น ระบบเบรกแบบ ABS (Anti-lock Brake System) หรือระบบห้ามล้อแบบอื่นที่มีมาตรฐานเท่ากันหรือสูงกว่า ติดตั้ง GPS Tracking และอุปกรณ์แสดงผลความเร็ว (Speed Monitor) มีทางออกฉุกเฉิน ค้อนทุบกระจก และถังดับเพลิง เป็นต้น

ผู้ประกอบการมีการปรับตัวด้วยการปรับจำนวนรถในเส้นทางตามสัดส่วนจำนวนที่นั่งรถโดยสารขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้นมากกว่าจำนวนที่นั่งในรถตู้โดยสาร โดยไม่ให้กระทบกับความสามารถในการรองรับจำนวนผู้โดยสาร ทำให้ในปัจจุบันมีผู้ประกอบการเริ่มนำรถโดยสารขนาดเล็กมาให้บริการทดแทนรถตู้โดยสารหมวด 2 และหมวด 3 ที่ครบอายุการใช้งานแล้วจำนวนทั้งสิ้น 70 คัน เป็นเส้นทาง หมวด 2 จำนวน 28 คัน และหมวด 3 จำนวน 42 คัน อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญและพร้อมให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในการเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารขนาดเล็กในทุกประเด็น โดยไม่ให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ จึงร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการพัฒนาระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ภายใต้ “โครงการเปลี่ยนรถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐาน” เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ยานพาหนะในการเดินทางอย่างปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการให้แก่ประชาชน”

 

หนุนผุ้ประกอบการต่อรถโดยสารในประเทศ

กรมการขนส่งทางบกพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป้าหมายการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะยาวอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้ว ยังได้ประสานภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อจัดหาและนำเข้ารถโดยสารขนาดเล็กจากต่างประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมประกอบและผลิตรถโดยสารขนาดเล็กในประเทศให้มีความพร้อมรองรับความต้องการของภาคประกอบการขนส่ง และนอกจากความปลอดภัยด้านมาตรฐานตัวรถแล้ว มาตรฐานการบริหารจัดการของผู้ประกอบการยังเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับความปลอดภัย จึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจจากรูปแบบรายย่อย เป็นรูปแบบนิติบุคคลหรือสหกรณ์เพื่อการเดินรถ ที่มีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ พร้อมกำหนดมาตรการในการควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เช่น รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบบตั๋วร่วม (e-Ticket System) โดยในอนาคตเตรียมพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เพื่อให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้อย่างเท่าเทียม เพื่อการพัฒนาระบบรถโดยสารสาธารณะที่มีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจ ความปลอดภัย จูงใจให้ประชาชนมาใช้ระบบรถโดยสารประจำทางสาธารณะ ยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ 

บขส. ทยอยโละรถตู้ให้หมดทุกเส้นทาง

ด้าน คุณจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กล่าวว่า ตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กำหนดให้เปลี่ยนรถตู้โดยสารที่มีอายุการใช้งานครบ 10 ปี เป็นรถโดยสารขนาดเล็กที่มีมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดย บขส. ขานรับนโยบายดังกล่าวทันที และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารขนาดเล็กทดแทนรถตู้โดยสารที่มีอายุใช้งานเกิน 10 ปีแล้วในหลายเส้นทาง เช่น เส้นทางกรุงเทพกำแพงเพชร, กรุงเทพตราด, กรุงเทพพัทยา, จันทบุรีระยอง, นครศรีธรรมราชหาดใหญ่, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเกาะช้าง รวมถึงเส้นทางจากท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา 3 เส้นทาง ไปยังตราด, ระยอง, ชลบุรี ที่เปิดให้บริการตามนโยบายรถโดยสารเชื่อมสนามบินสู่ชุมชนของกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ บขส. จะทยอยเปลี่ยนรถตู้โดยสารให้ครบถ้วนทุกเส้นทางเพื่อเป้าหมายความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน 

กรุงไทยจับมือ บสย. ปล่อยกู้ไม่ต้องมีหลักประกัน

คุณอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ เปลี่ยนมาใช้รถโดยสารขนาดเล็กหรือมินิบัส ซึ่งมีวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน และมีระบบความปลอดภัยที่สูงขึ้น ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น ธนาคารเล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการดังกล่าวต่อประชาชน จึงได้ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ออกสินเชื่อ Krungthai Mini Bus เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ต้องการจัดหารถมินิบัสแทนรถตู้โดยสาร เข้าถึงแหล่งเงินทุนและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวงเงินโครงการรวม 2,000 ล้านบาท

ธนาคารสนับสนุนวงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลาเพื่อซื้อรถมินิบัส สูงสุดรายละ 20 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด ปี สามารถให้ บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงินแทนการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย MRR -0.5% ต่อปี กรณีใช้บสย.ค้ำประกัน และอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นอกจากนี้ หากผู้กู้ทำประกันภัยรถโดยสาร และประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้ ธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย MRR -1.5% ต่อปี กรณีใช้บสย.ค้ำประกัน และอัตราดอกเบี้ย MRR-2% ต่อปี กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน”

ทั้งนี้ ยังให้วงเงินกู้เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถโดยสาร และประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้แบบเต็มวงเงิน กรณีวงเงินไม่เกิน แสนบาท ไม่ต้องมีหลักประกัน โดยธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ปัจจุบันอยู่ที่ 7.120% ต่อปี ทั้งนี้  ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตการเดินรถจากกรมขนส่งทางบก และมีประสบการณ์ในธุรกิจให้บริการรถโดยสารสาธารณะไม่ต่ำกว่า ปี ยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Call Center 02-111-1111

ขณะที่ คุณเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าวว่า บสย. จะให้การค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารที่ได้รับอนุมัติแล้วจากธนาคารฯ ตามโครงการ “เปลี่ยนรถโดยสารประจำทางขนาดเล็กแทนรถตู้โดยสาร” โดยผู้ประกอบการขนส่งต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายใต้โครงการค้ำประกันที่ บสย. มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะได้กำหนดให้มีขึ้นต่อไปในอนาคตเพื่อช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการด้วย 

โดย…กองบรรณาธิการ BUS & TRUCK

Advertisement