คุณศักรินทร์ ทุมเสน นายอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประชารัฐพัฒนาชุมชนขนส่งบางสะพาน (คปข.) ประจำเดือนมิถุนายน โดยมีผู้นำชุมชน ตัวแทนภาครัฐ อาทิ กรมทางหลวงชนบท ผู้แทน สภ.บางสะพาน นักธุรกิจในพื้นที่ ฯลฯ และผู้บริหาร SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ในอำเภอบางสะพาน นำโดยคุณสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนางานขนส่งต่าง ๆ ทั้งสินค้าเหล็ก น้ำมันปาล์ม ฯลฯ รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน-สะพาน เพื่อพัฒนาการขนส่งในภาพรวมของ อ.บางสะพาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3

Advertisement