บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์การศึกษา แก่นักเรียนจำนวน 18,700 คน ใน 69 โรงเรียน รอบนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่มดับบลิวเอชเอ ในจังหวัดระยอง และชลบุรี อาทิ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1,2 และ 4 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 และ 2 และเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง นับเป็นปีที่ 21 ที่บริษัทได้ดำเนินโครงการมอบอุปกรณ์การศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนและชุมชนโดยรอบมาอย่างต่อเนื่อง

Advertisement