กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการสำรวจออกแบบถนน สาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมและขนส่งในอนาคตเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

คุณพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จังหวัดลำพูนได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน (กรอ.จ.ลพ.) และในที่ประชุมได้มีมติให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการก่อสร้างจากกรมทางหลวงชนบทของถนนตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมเมืองลำพูน พ.ศ.2555 ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาการจราจร ที่คับคั่งในช่วงเร่งด่วน บริเวณหน้าโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น อีกทั้งสามารถรองรับความเจริญเติบโตและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในอนาคต เชื่อมถนนสายหลักและสายรอง เพื่อให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็ว เป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

“ถนนสาย ง2 เป็นถนนที่กำหนดให้ก่อสร้างใหม่ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่บริเวณถนนสายลำพูน – วังทอง ตัดกับถนนสายลำพูน – ดอยติ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 114) โดยแนวเส้นทางจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบกับถนนสายบ้านตอง – หนองซิว จากนั้นแนวเส้นทางจะมุ่งหน้าตามแนวถนน สายบ้านตอง – หนองซิว แล้วเบี่ยงแนวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับถนนสายบ้านตอง – บ้านวังไฮ (บริเวณณาปณสถานศรีเมืองยู้) จากนั้นแนวเส้นทางจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดกับถนนสายบ้านตอง – บ้านแป้น (ถนน ลพ.ถ.10014 หรือถนนสาย ข3) และตัดข้ามแม่น้ำกวงไปบรรจบกับถนนสายบ่อแฮ้ว – ริมกวง (ถนนสาย ค8) และมุ่งหน้าตามแนวถนนโชคอนันต์ หมู่ที่ 10 ซอย 2 จนสุดถนน จากนั้นมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ จนบรรจบกับถนนสายลำพูน – ป่าซาง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106) และมุ่งหน้าต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับถนนสาย ง3 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน) รวมระยะทางโดยประมาณ 4.750 กิโลเมตร โดยสังเขป โดยในส่วนของรูปแบบถนนเบื้องต้นนั้น เป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีไหล่ทาง และแบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางถนนแบบยก (Raised Median) รวมเขตทางกว้าง 30 เมตร”

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ทช.ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปแล้ว จำนวน 3 ครั้ง โดยได้อธิบายถึงความเป็นมาของโครงการ แนวทางการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ซึ่งเสียงประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย ยินดีให้ความร่วมมือและต้องการให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเร็ว

Advertisement