เปิดแผนสนามบินอู่ตะเภา เดินหน้าฟังความเห็นเอกชน ร่วมลงทุนพัฒนาศักยภาพท่าอากาศยาน ยกระดับสู่ศูนย์กลางการบินของภูมิภาค

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Market Sounding) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขตส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : เมืองการบินภาคตะวันออก เพื่อนำเสนอข้อมูล นโยบาย และแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา

ทั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้และดึงดูดความสนใจให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนและผู้ร่วมเสวนา โดยมี พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ และประธานกรรมการบริหารโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของกองทัพเรือ กล่าวรายงาน และมีตัวแทนหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคธุรกิจจากธุรกิจการบิน การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารและสถาบันการเงิน นักลงทุน สมาคมการค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมงานจำนวนมาก

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงกลาโหมตระหนักดีถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศ สู่ “ไทยแลนด์ 4.0” จึงได้เร่งผลักดัน การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา ให้เป็น “ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบแห่งที่ 3 ของกรุงเทพฯ” เพื่อยกระดับสู่การเป็น “ศูนย์กลางทางการบินของภูมิภาค (Aviation Hub)” โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษารูปแบบและแนวทางการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership: PPP) และเพื่อพิจารณาร่วมกันถึงรูปแบบและแนวทางการร่วมลงทุนที่เหมาะสม สำหรับต่อยอดโอกาสและเปิดช่องทางธุรกิจของภาคเอกชน รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ด้าน พลเรือเอก โสภณ วัฒนมงคล กล่าวว่า การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของท่าอากาศยาน เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้โดยสาร การขนส่งสินค้า และเที่ยวบินที่คาดว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคต และเชื่อมโยงการขนส่งผู้โดยสารกับท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยโครงการจะดำเนินการพัฒนาท่าอากาศยานและกิจกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ ประกอบด้วย การก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2 อาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 อาคารคลังสินค้า ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางการบิน อาคารขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ เขตประกอบการค้าเสรีและศูนย์ธุรกิจการค้า
นอกจากนี้

ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” โดย ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และมีการนำเสนอข้อมูล การศึกษาและวิเคราะห์ของโครงการ โดยคณะที่ปรึกษา ตามลำดับ สำหรับพื้นที่โครงการ ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบประมาณ 6,500 ไร่ โดยจะพัฒนาเป็น “ท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบแห่งที่ 3 ของกรุงเทพฯ” และเมื่อการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้สูงถึง 60 ล้านคนต่อปี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งในด้านอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการพัฒนาบุคลากร และเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้ประสบผลสำเร็จ

สำหรับความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการจัดงานครั้งนี้ จะนำมาประมวลเป็นแนวทางการลงทุนโครงการให้สามารถปฏิบัติได้จริง และจะมีการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความเห็นจากภาคเอกชนอีกครั้ง เพื่อจัดทำร่างเอกสาร และร่างการทำสัญญาระหว่างภาครัฐและเอกชน และคาดว่าน่าจะได้รายชื่อเอกชนที่ร่วมลงทุนในโครงการ ประมาณต้นปี 2562

Advertisement