สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดสัมมนา “โครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน เพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

คุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมระบบรางของประเทศผ่านโครงการลงทุนขนาดใหญ่ โดยได้จัดสรรวงเงินลงทุนในระบบรางจำนวนมหาศาลคิดเป็นมูลค่ากว่า 2.2 ล้านล้านบาท กระทรวงคมนาคม ซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งอย่างบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน และเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ อนาคต (New S-Curve) ด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) การสร้างระบบการจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนด้านเครือข่ายระบบขนส่งทางรางของประเทศ ที่จะช่วยสนับสนุนศักยภาพของประเทศในด้านการบริการ การเดินทาง การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0”

“ปัจจุบันมีผู้เดินทางด้วยรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมาณฑลวันละไม่ต่ำกว่า 1.1 ล้านคนเที่ยว และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกถึงปีละ 4-6% การดำเนินงานระบบขนส่งมวลชนทางราง จึงจำเป็นต้องมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ แต่ที่ผ่านมาการดำเนินงานด้านการจัดการระบบขนส่งทางรางของประเทศมักขาดแผนงาน หรือแนวทางที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากขาดการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลจากส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การให้บริการประชาชนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย”

การปฏิรูปเชิงดิจิทัลเพื่อรองรับด้านการจัดการระบบขนส่งทางราง จึงเป็นแนวทางที่สำคัญในการพัฒนาระบบขนส่งทางรางเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในระยะยาว โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางเน้นการลดช่องว่างและอุปสรรคต่าง ๆ ในการเดินทางของประชาชน ให้มีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์ในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบขนส่งทางราง

คุณชัยวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการวางแผนโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงคมนาคม ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการให้บริการด้านการจัดการเดินรถของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ จึงได้ดำเนินการศึกษาแนวทางการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถ เพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมจะอยู่บนพื้นฐานของการกำหนดให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Consumer Centricity) เน้นการลดช่องว่างหรืออุปสรรคสำหรับผู้โดยสารในการวางแผนการเดินทาง โดยการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-services) ด้วยเทคโนโลยีแอปพลิเคชันด้านการเดินทาง รวมถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Operational excellence) มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการวางแผนระบบขนส่งทางรางได้อย่างเป็นรูปธรรม

“โครงการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน” ที่ สนข. จัดขึ้นเป็นการนำเสนอรายละเอียดของการศึกษาการวางแผนเชิงระบบการจัดการเดินรถเพื่อยกระดับการให้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษา และใช้ในงานสำรวจความต้องการของประชาชน แนวทางการจัดทำตัวชี้วัด แนวทางการกำหนดชื่อและรหัสสถานีรถไฟฟ้า และแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชัน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป

Advertisement