ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ถือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจรถโดยสารรับส่งพนักงานจึงเปรียบเสมือนฝ่ายสนับสนุน ในการขยายกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์นั่นเอง

ด้วยวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่น เอาใจใส่ของผู้บริหาร จึงทำให้ประดิษฐ์รุ่งเรืองทัวร์ ยืนหยัดอยู่ในแถวหน้าของผู้ให้บริการรถรับ-ส่งพนักงาน ที่เคียงคู่กับอุตสาหกรรมยานยนต์มานานหลายสิบปี โอกาสนี้คุณกนกพันธ์ เจริญรุ่งเรือง จะเป็นผู้พาเราไปรู้จักกับประดิษฐ์รุ่งเรืองทัวร์ให้มากขึ้น

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ประดิษฐ์รุ่งเรืองทัวร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย คุณประดิษฐ์ เจริญรุ่งเรือง ในระยะแรกให้บริการรถโดยสารประจำทาง ภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา ในนามบริษัท ชุมพลรุ่งเรือง จำกัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 ต่อมาในปี พ.ศ.2536 จึงได้จัดตั้งบริษัท ประดิษฐ์รุ่งเรืองทัวร์ ขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันนี้มีจำนวนรถที่ให้บริการทั้งหมดกว่า 200 คัน บริการรับ-ส่งพนักงานในเครือโตโยต้าเป็นหลัก

นโยบายคุณภาพ

ประดิษฐ์รุ่งเรืองทัวร์ มีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานทุกภาคส่วนให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร  บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายคุณภาพไว้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันดังนี้

  1. ด้านความปลอดภัย  มุ่งเน้นการตรวจและเตรียมความพร้อมของรถและคนขับก่อนให้บริการ พร้อมทั้งมีระบบการควบคุมและการตรวจสอบการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนามาตรฐานระบบซ่อมบำรุง รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุไว้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
  2. ด้านการบริการ  มุ่งพัฒนาเครื่องมือการให้บริการได้แก่ คุณภาพตัวรถ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในรถและพื้นที่ให้บริการ ตลอดจนมาตรฐานการให้บริการ ประกอบด้วย มาตรฐานวิธีปฏิบัติงานบริการ  มาตรฐานด้านความตรงต่อเวลา โดยจะต้องส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
  3.         ด้านการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพความสามารถของบุคลากรให้เป็นนักบริการที่ดี โดยมีความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน หลีกพ้นอบายมุข  รวมถึงการเสริมสร้างบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดี มีความรู้ความสามารถ รับผิดชอบต่อหน้าที่  นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
  4. ด้านระบบคุณภาพ  มุ่งยกระดับวิธีปฏิบัติงานทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยบุคลากรทุกภาคส่วนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้จะต้องสามารถควบคุม ตรวจสอบและวัดผลได้อย่างชัดเจน

มาตรฐานระดับโลก

หน้าที่หลักของเราคือ การจัดรถให้เพียงพอกับจำนวนพนักงานของโตโยต้าที่จะเข้ามาทำงานในแต่ละวัน โดยทางโรงงานจะวางแผนการผลิตล่วงหน้าแบบเดือนต่อเดือน เราก็ต้องจัดรถให้ได้ตามจำนวนพนักงาน จากการทำงานร่วมกับโตโยต้า ซึ่งถือเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานระดับโลก ทำให้ประดิษฐ์รุ่งเรืองต้องพัฒนาองค์กรให้เป็นมาตรฐานตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น ตัวรถหรือบุคลากรที่เราเอาใจใส่เป็นพิเศษ โดยรถทุกคันจะเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด มีวิทยุสื่อสารกับศูนย์ควบคุม มี GPS แจ้งเตือนเมื่อใช้ความเร็วเกิน 80 กม./ชม. ไม่ใช่แจ้งเตือนเพียงแค่พนักงานขับรถและศูนย์ควบคุมเท่านั้น แต่ยังมีสัญญาณเตือนไว้ภายในห้องโดยสารให้พนักงานได้ทราบด้วย พนักงานบางคนที่นั่งรถเป็นประจำ ถ้ารู้สึกว่ารถวิ่งเร็วกว่าปกติ แต่ไม่มีเสียงสัญญาณเตือน ก็จะโทรมาแจ้งเราว่ารถคันนี้วิ่งเร็วผิดปกติ ขอให้ตรวจสอบการทำงานของ GPS ด้วยว่าอาจจะเสียหรือขัดข้อง ถือเป็นการตรวจสอบร่วมกันทั้งสองฝ่าย ผู้ใช้บริการเองก็เกิดความมั่นใจมากขึ้น

นอกจากนี้ รถทุกคันจะมีการตรวจสอบประจำวัน ก่อนนำไปวิ่งให้บริการ  พนักงานขับรถจะได้รับใบตรวจสภาพรอบคัน เมื่อตรวจเช็คแล้วทำการส่งให้ผู้ควบคุม ทำให้เราทราบว่ารถคันไหนมีอาการผิดปกติ ปัญหารถเสียระหว่างทางจึงไม่มีเลย ส่วนต่อมาคือ การตรวจสภาพประจำเดือนจะมีพนักงานตรวจเช็คโดยเฉพาะ ทั้งเครื่องยนต์ ช่วงล่าง ระบบลม ระบบไฟฟ้า ซึ่งเราตรวจสอบเองครบวงจร ทั้งนี้การตรวจสอบทุกอย่างจะถูกบันทึกเป็นเอกสารอย่างชัดเจนถือว่าเราทำการ QC กันเองภายในองค์กร ก่อนที่ผู้ใช้บริการคือโตโยต้าจะตรวจสภาพรถอีกครั้ง

 

Advertisement