กรมการขนส่งทางบก ยกระดับ!!! มาตรฐานการขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายทางถนน กำหนดหลักสูตรฝึกอบรมการขนส่งวัตถุอันตรายตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล มุ่งเน้นความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคม ระบุ!!! ผู้ขับรถบรรทุกสินค้าวัตถุอันตรายทุกคน ต้องมีหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตราย ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 

คุณกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า การขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามความเจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การขนส่งวัตถุอันตรายทางถนนของผู้ประกอบการขนส่งทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศด้านการขนส่งสินค้าอันตรายที่ประเทศไทยเป็นภาคี

กรมการขนส่งทางบกจึงยกระดับความปลอดภัยการขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายทางถนน กำหนดให้ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2561 เป็นต้นไป พนักงานขับรถบรรทุกสินค้าวัตถุอันตราย ต้องมีหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตรายในแต่ละประเภท แสดงควบคู่กับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนนของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยุโรปภายใต้สหประชาชาติ (ADR) และบริบทกฎหมายของประเทศไทย

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดหลักสูตรการอบรมและทดสอบ ผู้ขอรับหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตราย ทั้งหมด 4 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรขั้นพื้นฐาน สำหรับพนักงานขับรถขนส่งสินค้าวัตถุอันตรายทุกคน, หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตรายในรูปแบบแท็งก์, หลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด และหลักสูตรพิเศษสำหรับการขนส่งวัตถุอันตราย ประเภทที่ 7 กัมมันตรังสี โดยหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตรายมีอายุ 3 ปี ลักษณะเป็นบัตรสมาร์ทการ์ดขนาดเดียวกับใบอนุญาตขับรถสมาร์ทการ์ด 

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การแบ่งประเภทของวัตถุอันตรายแบ่งเป็น 9 ประเภท ดังนี้ ประเภทที่ 1 วัตถุระเบิด, ประเภทที่ 2 ก๊าซ, ประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ, ประเภทที่ 4 ของแข็งไวไฟ, ประเภทที่ 5 สารออกซิไดส์, ประเภทที่ 6 สารพิษและสารติดเชื้อ, ประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี, ประเภทที่ 8 สารกัดกร่อน และประเภทที่ 9 วัตถุอันตรายเบ็ดเตล็ด

โดยกรมการขนส่งทางบกได้รวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดรายละเอียดหลักสูตรให้มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับบริบทสังคมและกฎหมายของไทย เบื้องต้นจึงขอให้ผู้ประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายจัดทำเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ขับรถของพนักงานขับรถตามประเภทการขนส่งวัตถุอันตราย และให้พนักงานขับรถยืนยันตัวตนการขับรถแต่ละประเภท โดยนำใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 ที่ยังไม่สิ้นอายุ มาแสดงมาแสดงพร้อมเอกสารรับรองการปฏิบัติหน้าที่ขับรถ เพื่อขอรับหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตรายขั้นพื้นฐานจากกรมการขนส่งทางบก โดยจะมีอายุเท่ากับอายุใบอนุญาตขับรถที่เหลืออยู่ สำหรับการขอรับหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตรายครั้งต่อไปพนักงานขับรถต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบตามหลักสูตรอบรมที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดตามประเภทและลักษณะการบรรทุกวัตถุอันตราย 

อย่างไรก็ดี กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยการขนส่งวัตถุอันตรายทางถนน ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งวัตถุอันตรายต้องตระหนักและไม่ยินยอมให้พนักงานขับรถซึ่งไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 4 และหนังสือรับรองการขับรถวัตถุอันตราย ปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด ต้องควบคุมกำกับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติหน้าที่ตามชั่วโมงการทำงานที่กฎหมายกำหนด รวมถึงจัดให้มีเอกสารการขนส่งอยู่ในรถตลอดการขนส่ง ส่วนพนักงานขับรถต้องตรวจสอบสภาพความมั่นคงแข็งแรงและอุปกรณ์ส่วนควบของรถ ตรวจสอบอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จำเป็นในการระงับเหตุฉุกเฉิน และต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ทำการขนส่ง

โดย…สวนเลน

Advertisement