บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการขับขี่ชั้นสูง Advance Driver Program ครั้งที่ 8 (ADP #8) สร้างนักขับรถบรรทุกและนักขับรถโดยสารให้เป็นครูฝึกสอน กลับไปถ่ายทอดวิชาต่อให้บริษัทต้นสังกัด เพื่อเพิ่มผลกำไรธุรกิจการขนส่งอย่างยั่งยืน พร้อมเชิญสื่อมวลชนทดสอบประสิทธิภาพรถบรรทุกหัวลากสแกนเนีย พร้อมทั้งร่วมสัมภาษณ์ผู้บริหารในประเด็น: การขับรถบรรทุกอย่างไร สามารถเพิ่มศักยภาพและมูลค่าให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน (Driving customer profitability)

Advertisement