สนข. เดินหน้าศึกษาโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1 ชู “ICD ฉะเชิงเทรา” ศูนย์กลางเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ พร้อมขับเคลื่อน EEC สู่ประตูการค้าอาเซียน

คุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ถือเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายหลักในการเติมเต็มภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ในระยะยาว

โดยระยะแรกเป็นการยกระดับพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงการเดินทางทั้งทางอากาศ ทางบก ทางราง และทางน้ำ แบบไร้รอยต่อ (Seamless Operation) ภายในพื้นที่ EEC เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ลดเวลาการเดินทางและประหยัดค่าขนส่ง ซึ่งเป็นที่มาของโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ (Inland Container Depot : ICD) เพื่อรองรับ EEC

ทั้งนี้ สนข. ได้รับมอบหมายให้จัดจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ ICD ฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นศูนย์กลางรองรับการรวบรวมและกระจายสินค้า รวมถึงเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างนิคมอุตสาหกรรมรอบพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่ EEC และท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ และท่าเรือมาบตาพุด

ตลอดจนส่งเสริมบทบาทให้ EEC เป็นประตูการค้าของกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม โดยศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทั้งด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดทำแบบเบื้องต้น ICD ฉะเชิงเทรา และศึกษารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งศึกษารูปแบบการบริหารจัดการแบบไร้รอยต่อระหว่าง ICD ฉะเชิงเทรา และ 3 ท่าเรือหลักดังกล่าว เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ โดยเริ่มดำเนินการศึกษาตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 รวมระยะเวลา 9 เดือน

“การดำเนินการศึกษาดังกล่าวจะทำให้โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์รองรับ EEC มีความเหมาะสมในทุก ๆ มิติ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านของการลดความแออัดของสถานีขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์ ลาดกระบัง พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ผลักดันให้เกิดการ Shift Mode หรือเปลี่ยนถ่ายการขนส่งคอนเทนเนอร์สู่ระบบราง ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และส่งเสริมให้ EEC เป็นประตูการค้าของอาเซียน รวมถึงยกระดับประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจระดับโลกต่อไป”

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาของการศึกษาความเหมาะสมของโครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า คอนเทนเนอร์รองรับ EEC นอกจาก สนข. จะมีการพบปะหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังเปิดเว็บไซต์ www.icd4eec.com เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการฯ อีกด้วย

Advertisement