การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 กำหนด

โดยมีคุณลักษณะและเงื่อนไขโดยสังเขป ดังนี้

 มีสัญชาติไทย

 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

 อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร

 มีวิสัยทัศน์การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ โดยมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร ในตำแหน่ง
ต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 1 ปี ได้แก่

– กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีรายได้ (Turnover) ไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี ในขณะที่ดำรงต่ำแหน่ง

– กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ จะต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า

– กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นพนักงานหรือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงต่ำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม และพิมพ์ใบสมัครได้ที่ www.port.co.th
โดยยื่นใบสมัครที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 12 อาคารสำนักงาน กทท. โทรศัพท์ 0-2269-5410,
0-2269-5920, 06-2895-3922 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาทำการ

โดย…สวนเลน

Advertisement