คุณธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานสัมมนานานาชาติโลจิสติกส์ ครั้งที่ 6 “Northern Logistics Fair 2018” และปาฐกถาพิเศษ บรรยายใน หัวข้อ “บทบาท สถานการณ์โลจิสติกส์และการขนส่งไทยในปัจจุบัน” โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนจากคุนหมิง สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เวียดนาม ผู้ประกอบการจาก 10 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 11 .. 61 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

Northern Logistics Fair 2018 จัดขึ้นเพื่อความก้าวหน้าการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของภาคเหนือเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และประชาคมอาเซียน (AC) ให้เกิดการสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มช่องทางการค้าให้กับผู้ผลิต ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาค กล่าวว่า การจัดการโลจิสติกส์มีความสำคัญอย่างมากต่อประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่จะต้องบริหารให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเน้นย้ำความจำเป็นเรื่อง Big Data เพื่อการวางแผนโลจิสติกส์ซึ่งในอนาคตไม่ใช่แค่การนำเทคโนโลยีไอทีมาใช้เก็บข้อมูลเท่านั้น แต่ธุรกิจจะต้องใช้ข้อมูลวิเคราะห์คาดการณ์ได้อย่างชำนาญและมีประสิทธิภาพ โดยได้บรรยายในรายละเอียดศักยภาพด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยในปัจจุบัน ศักยภาพด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยในปัจจุบัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ และนโยบายและโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ โครงการก่อสร้าง/พัฒนารถไฟทางคู่ 18 สาย โครงข่ายรถไฟรองรับ EEC และ SEZ โครงข่ายทางถนน แผนการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้า (Truck Terminal) โครงการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคเมืองหลักและเมืองชายแดน โครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) โครงการศูนย์การเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า เป็นต้น

รวมถึงกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง การขนส่งที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย และมั่นคง ด้วยพลังงานทางเลือกใหม่/ระบบขนส่งที่ประหยัดพลังงาน การขนส่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการขนส่ง/โลจิสติกส์สร้างโครงข่ายการเชื่อมโยงระบบคมนาคมภายในประเทศและระหว่างประเทศ

การเข้าถึงระบบขนส่งอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมด้วยการออกแบบและการบริการเพื่อคนทุกกลุ่ม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระยะ 20 ปี (.. 2561-2580) ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศไทย พ.. 2558-2565นโยบายและโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) นโยบาย One Belt One Road ของจีน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคเหนือ

โดย…สวนเลน

Advertisement