ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะ กรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน (กลาง) เป็นประธานในงานเปิดตัวโครงการ OUR Khung Bang Kachao ที่ 34 องค์กรและชุมชนท้องถิ่น ร่วมจับมือรักษาคุ้งบางกะเจ้าให้คงความเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้กรุงที่ชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน พร้อมผู้บริหารจาก 5 องค์กรที่อาสาเป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มเซ็นทรัล มูลนิธิอุทกพัฒน์ ไทยเบฟเวเรจ อพท. และ PTTGC

Advertisement