ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ แนวทางความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-เมียนมา ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
 
คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย คุณพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคุณชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงฯ เรื่องแนวทางความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงการขนส่งทางถนนระหว่างไทย-เมียนมา ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ดังนี้
1. เห็นชอบในหลักการการให้ความช่วยเหลือแก่เมียนมาในการปรับปรุงเส้นทางเอ็นดุ-ท่าตอน ในเมียนมา โดยมีกรมทางหลวงเป็นหน่วยงานดำเนินการและให้หารือร่วมกับกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณในการพิจารณารูปแบบการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต่อไป
2. เห็นชอบในหลักการเร่งรัดผลักดันเมียนมาให้มีการเจรจาเพื่อจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจในการริเริ่มใช้ความตกลง CBTA (Initial Implementation of the Cross-Border Transport Agreement: IICBTA) จุดผ่านแดนแม่สอด-เมียวดี กับฝ่ายไทยเพื่อให้ได้ข้อยุติภายในระยะเวลา 2 เดือน
 
โดยสาระสำคัญของการให้ความร่วมมือแก่เมียนมาในการปรับปรุงเส้นทางสายเอ็นดุ-ท่าตอน ขณะนี้เมียนมาอยู่ในระหว่างดำเนินการปรับปรุงเส้นทางทางถนนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor-EWEC) ในเมียนมาเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศและในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
 
ในส่วนของเส้นทางที่จะต่อเชื่อมจากกอกะเร็ก-เอ็นดุ-พะอัน-ท่าตอน-พะยายี-ย่างกุ้งนั้น เมียนมาอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเส้นทางโดยแบ่งเป็นช่วง ดังนี้ ช่วงกอกะเร็ก-เอ็นดุ ระยะทาง 67 กิโลเมตร กำหนดแล้วเสร็จในปี 2562 ในส่วนของเส้นทางช่วงเอ็นดุ-ท่าตอน ระยะทาง 60 กิโลเมตรเป็นถนนลาดยางแบบบาง ผิวทางกว้างประมาณ 6 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ผ่านภูมิประเทศแบบที่ราบสลับเนินเขา 
ปัจจุบันมีสภาพชำรุดเป็นบางช่วง และยังเป็นคอขวดที่ต้องการการปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานทางหลวงอาเซียน และหากรัฐบาลไทยพิจารณาให้ความช่วยเหลือเมียนมาในการปรับปรุงเส้นทางในช่วงนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ให้มีการเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์และได้มาตรฐาน จะเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งระหว่างไทย-เมียนมา ลดต้นทุนการขนส่งและรองรับการขนส่งข้ามพรมแดนภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-region Cross-border Transport Agreement: GMS CBTA) ซึ่งจะมีการเปิดเดินรถเต็มรูปแบบระหว่างประเทศสมาชิกในปี 2562
 
ทั้งนี้ การเร่งรัดผลักดันเมียนมาให้มีการเจรจาเพื่อจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ IICBTA เนื่องจากการขนส่งระหว่างไทย-เมียนมา จะเกิดขึ้นได้จำเป็นต้องมีกฎระเบียบรองรับซึ่งปัจจุบันไทยและเมียนมายังไม่มีความตกลงด้านการขนส่งทางถนนระหว่างกันจึงทำให้ประเทศไทยไม่สามารถรับรถที่จดทะเบียนในเมียนมาเข้ามาเพื่อทำการขนส่งในประเทศไทยได้ เนื่องจากจะเป็นการขัดต่อมาตรา 26 และมาตรา 126 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ดังนั้น จึงเห็นควรเร่งรัดการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจ IICBTA ณ จุดผ่านแดนแม่สอด-เมียวดี เพื่อรองรับการขนส่งระหว่างประเทศไทย-เมียนมา ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อไป
Advertisement