สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะในโครงการ SAFTY BUS THAILAND โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ร่วมกำหนดอนาคต รถทัวร์ไทย” 

คุณทนงพันธ์ สุทธิพงษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) เปิดเผยว่า สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ นั้น เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีของสมาคมฯ และการประชุมหารือเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางในอนาคต โดยเฉพาะรถโดยสาร 2 ชั้น และมาตรการด้านความปลอดภัย ที่จะต้องดำเนินการต่อไปในอนาคต โดยสมาคมฯ เน้นให้ความร่วมมือกับนโยบายของภาครัฐ โดยยึดหลักประชารัฐในการสร้างความปลอดภัย 

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการอบรมพนักงานขับรถโดยสารสารธารณะ โดยเน้นในด้านการปลูกจิตสำนึก มีใจรักในงานบริการ โดยจัดให้มีการบรรยายโดย พระครูสังฆภารพิสิฎฐ์ (มาโนช) วัดญาณเวศกวัน ในหัวข้อ “ระลึกได้แล้วไปดี” การจัดอบรมพนักงานขับรถโดย อาจารย์พีรเดช ดำชื่น วิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก และการเสวนาในหัวข้อ “รถทัวร์ในฝัน กัปตัน 2018” โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนสมาคมด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ที่เป็นผู้ใช้บริการเช่ารถโดยสารสาธารณะ 


คุณทนงพันธ์ สุทธิพงษ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.)

ในช่วง 1 ปี ที่ได้ดำรงตำแหน่งในฐานะนายกสมาคมฯ ทีมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกของสมาคมฯ ได้ดำเนินการเพื่อสนองนโยบายของภาครัฐมากมาย โดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัย โดยได้มีการจัดอบรมพนักงานขับรถร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชน การส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานของภาครัฐต่าง ๆ รวมถึงการที่สมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดอบรมเอง และร่วมกับซัพพายเออร์ต่าง ๆ รวมกว่า 1,000 คน ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานขับรถ ทั้งด้านทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และจิตสำนึก การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ และการจัดประชุมสัญจรไปยังภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนจากสมาชิกทั่วประเทศ” 

ในด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมฯ ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อเสนอแนวทางและร่วมออกความคิดเห็นด้านกฎระเบียบต่าง ๆ  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถโดยสาร อันส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีที่สุด 

ในด้านสังคมนั้น เมื่อช่วงปีที่ผ่านมา จะเป็นปีแห่งความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของปวงชนชาวไทย สมาคมฯ ได้จัดรถโดยสารให้บริการฟรี เพื่อ รับ ส่ง ประชาชน ในการเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เป็นจำนวนกว่า 500 คัน เฉลี่ยวันละ 120 คัน รวมกว่า 1,000 เที่ยว มีผู้ใช้บริการมากถึง 35,000 คน 

ในนามของสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย เราจะยึดการทำงานที่มุ่งเน้นความถูกต้อง มุ่งมั่นพัฒนาให้ความรู้ และยกระดับมาตรฐานของสมาชิกของสมาคม ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ขอบคุณทุกเสียงสะท้อนที่จะเป็นแรงผลักดันให้เราทำงานเพื่อสมาชิกและธุรกิจที่เรารักต่อไป” 

โดย…สวนเลน

Advertisement