กรมการขนส่งทางบก สนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการขับรถที่ปลอดภัย ตามโครงการ “รณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ” ครั้งที่ 50 ของบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด มีผู้เข้ารับรางวัลขับขี่ปลอดภัย จำนวน 351 คน เป็นเงินกว่า 10 ล้านบาท 

คุณสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานมอบเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศประกาศเกียรติคุณ แก่พนักงาน ขับรถดีเด่น ที่ขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุ ตามโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 50 ของบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจแก่พนักงานขับรถให้มีจิตสำนึกในการขับรถอย่างปลอดภัย โดยมีพนักงานขับรถเข้ารับรางวัล 351 คน เป็นเงินรางวัล 10,805,000 บาท ในจำนวนนี้มีพนักงานขับรถดีเด่นที่ได้รับรางวัลติดต่อกัน 2- 10 ครั้ง ได้รับโล่เกียรติยศต่อเนื่อง จำนวน 85 คน 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมฯ พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะให้ตระหนักถึงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ขับรถโดยสารสาธารณะมีส่วนร่วมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการด้านการโดยสารรถสาธารณะที่ปลอดภัยให้แก่ประชาชน ควบคู่กับการดำเนินมาตรการในการควบคุมกำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะอย่างเข้มข้นจริงจัง อาทิ การตรวจวัดแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ 100% กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภททุกคัน ต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบครบถ้วนตามที่กำหนด ต้องติดตั้งระบบ GPS Tracking และเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อการบริหารจัดการเดินรถเชิงป้องกัน การควบคุมกำกับดูแล บังคับใช้ ติดตามการเดินรถ ลักษณะ Online แบบ Real-time ทั้งพิกัด ความเร็ว ชั่วโมงการขับรถ ตลอดจนพฤติกรรมของพนักงานขับรถ ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องมีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน ทำหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมก่อนออกเดินทาง การวางแผนจัดการเดินรถ บริหารจัดการเหตุฉุกเฉินการตรวจสอบติดตามการเดินรถด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อีกทางหนึ่ง 

ขอผู้ประกอบการขนส่งให้ความสำคัญกับทุกประเด็นความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันพัฒนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยมุ่งเน้นมาตรการเชิงป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งปัจจัยด้านตัวรถและปัจจัยผู้ขับรถ ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งจะต้องตรวจความพร้อมพนักงานขับรถและสภาพรถทุกครั้งก่อนการให้บริการ โดยเตรียมรถโดยสารให้พร้อมใช้งาน มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ส่วนพนักงานขับรถต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ สภาพร่างกายต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ขับรถได้อย่างปลอดภัย ไม่ขับรถเกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด และขับรถด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและมีความรับผิดชอบต่อสังคมสาธารณะ เพื่อร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อน สร้างความปลอดภัยในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการสู่เป้าหมายในการ ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้เสียชีวิตทางถนนอย่างยั่งยืน”

คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบรางวัลตามโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 50 โดยมีพนักงานขับรถเข้ารับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 351 คน (จากจำนวนพนักงานขับรถที่เข้าร่วมโครงการฯ 463 คน) ในจำนวนนี้ มีผู้ได้รับรางวัลขับรถดีเด่น 179 คน , ขับรถดี 51 คน , รางวัลชมเชย 30 คน , รางวัลเสริมกำลังใจ 91 คน และมีผู้ขับรถดีเด่นติดต่อกัน 2 – 10 ครั้ง ได้รับโล่เกียรติยศ รวม 85 คน รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 10,805,000 บาท

พิธีมอบรางวัลโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 50 นี้ มีพนักงานขับรถบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ได้รับรางวัลขับรถดีเด่น ติดต่อกัน 10 ครั้ง (ขับรถไม่เกิดอุบัติเหตุเลยในระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกัน ) ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่มีการจัดตั้งโครงการฯมา ได้แก่ คุณจรูญ แซ่ซี พนักงานขับรถประจำเส้นทาง กรุงเทพฯ – มุกดาหาร ร่วมงานกับนครชัยแอร์มาแล้วกว่า 14 ปี ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาของโครงการฯ นอกเหนือจากการขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก ยังรวมถึงการพิจารณาด้านความประพฤติ คือ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง และปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายหลักที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านการส่งเสริมบุคลากรให้มีจิตสำนึกที่ดี คำนึงถึงส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีทัศนคติที่ดีในการมีส่วนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ”

คุณเครือวัลย์ ยังกล่าวต่อไปอีกว่า ตลอดระยะเวลา 32 ปี ที่ นครชัยแอร์ ได้ดำเนินกิจการเดินรถโดยสารสาธารณะประจำทาง บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการ “ต้นแบบ” ด้วยการพัฒนารถโดยสารให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก ในด้านมาตรฐานพนักงานขับรถ พฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการรถสาธารณะ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ พิธีมอบรางวัลตามโครงการฯ นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมผู้กระทำความดี สร้างขวัญและกำลังใจ ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานขับรถ

โดย…สวนเลน

Advertisement