โดย…วณัฐสุข สงวนศิริ

เป็นที่น่ายินดีที่ประเทศของเรามีมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกหรือ Q MARK เจ้าภาพของมาตรฐานคุณภาพนี้คือ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก

ปัจจุบันนี้มีผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับมาตรฐานแล้วทั้งหมด 293 ราย (อ้างอิงข้อมูลใน Website ของ Thaitruckcenter.com) ก็มีขั้นตอนแบบฟอร์มต่าง ๆ ประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบนี้มีแน่นอนครับในระยะยาว ซึ่งผมจะกล่าวในตอนท้ายของบทความ ในส่วนนี้จะขอกล่าวถึงขั้นตอนการขอรับรองว่ามีทั้งหมด 8 ขั้นตอน ๆ ที่ 1 – 7 สำหรับผู้ขอรับรองครั้งแรกส่วนขั้นตอนที่ 8 สำหรับผู้ขอรับรองเพื่อขอต่ออายุใบรับรอง (รายละเอียดต่าง ๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ครับ)

ขั้นตอนทั้งหมดมีดังนี้ 1. ผู้ขอรับรองยื่นคำขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 2. กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและแบบประเมินตนเอง 3. หน่วยตรวจประเมินอิสระนัดหมายเข้าตรวจประเมินและแจ้งค่าธรรมเนียมการตรวจ 4. เข้าตรวจประเมิน ณ สถานที่ประกอบการ 5. สรุปผลการตรวจประเมินแจ้งผลตรวจประเมินมายังกรมการขนส่งทางบก 6. คณะกรรมการคุณภาพรับรองผล 7. แจ้งผลการรับรอง Q mark และ 8. ประเมินตนเองและรับการตรวจประเมินเพื่อขอต่ออายุใบรับรองตามกำหนดระยะเวลา

รูปแบบการตรวจมีการตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง คล้ายกับการตรวจมาตรฐานหรือการ Audit รวมทั้งมีการสัมภาษณ์พนักงานขับรถ สำรวจประเมินสถานที่ต่าง ๆ สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรฐานคุณภาพฯ อย่างแรกเลยก็คือ แนวคิดและวิธีปฏิบัติใหม่ ๆ อันซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้ขอรับรองมาตรฐาน พนักงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ระบบใหม่ ๆ พนักงานมีความภาคภูมิใจเพราะพนักงานมีส่วนร่วม เป็นคุณค่าทางจิตใจที่จะมีส่วนช่วยให้พวกเขามีกำลังใจเพิ่มขึ้น เราต้องไม่ลืมนะครับว่า มาตรฐานก็คือระบบหนึ่งซึ่งเป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงาน ระบบมาตรฐานไม่ใช่เป็นเพียงเสือกระดาษอยู่ในกรอบนะครับ แต่เป็นเครื่องนำทางไปสู่ความสำเร็จหรือทำหน้าที่ช่วยชี้ช่องไปสู่ความเป็นมาตรฐานสู่ความปลอดภัย

อีกทั้งยังช่วยให้ “มีค่ายมีสังกัด” เมื่อมีกลุ่มมีมาตรฐานการจะพัฒนาการจะคุยกันก็ค่อนข้างราบรื่นเพราะใช้ภาษาเดียวกันมองหน้ารู้ใจ การประกอบอาชีพขนส่งแล้วเริ่มต้นด้วยระบบเสมือนการจรดกระดุมเสื้อ จรดถูกเม็ดแรกก็ไม่ต้องกังวลกับเม็ดต่อ ๆ ไป เป็นการเริ่มต้นการเป็นมืออาชีพ เพราะว่ารูปแบบของธุรกิจการบรรทุกขนส่งจะเปลี่ยนแปลงและที่สำคัญคือความต้องการและความคาดหวังของลูกค้ามีมากขึ้น ผู้ได้รับการรับรองอาจจะซื้อประกันภัยรถยนต์ในราคาพิเศษ รวมทั้งสิทธิ์ต่าง ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐอาจจะปันมาส่งเสริมสนับสนุนเพื่อยกระดับให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถอยู่รอดในธุรกิจอย่างยั่งยืนมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

ระบบหรือมาตรฐานจะช่วยให้ต่อยอดไปยังมาตรฐานที่สูงกว่าได้เร็วขึ้น การขนส่งในยุคใหม่ มีเฉพาะรถกับคนขับไม่เพียงพอครับ

Advertisement