โดย…วณัฐสุข สงวนศิริ 

การขนส่งทางรถยนต์ได้รับความนิยมอย่างมาก อัตราการเติบโตสูง มีผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อมีผู้ประกอบการเพิ่มการพัฒนาต่าง ๆ ก็มีตามมาอย่างต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุดทั้งทางด้านการบริการและทางด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของคุณภาพของการบริการขนส่ง บรรทัดฐานหรือมาตรฐานที่นำมาวัดผลงานของผู้ประกอบการบรรทุกขนส่งโดยหลัก ๆ แล้วเน้น “ความปลอดภัย” เป็นอันดับแรก โดยเฉพาะรถบรรทุกขนส่งวัตถุไวไฟ วัตถุอันตรายและรถโดยสาร 

สถิติอุบัติเหตุของโลก ในแต่ละปีทั่วโลกมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุประมาณ 1.3 ล้านคนและบาดเจ็บอีกประมาณ 50 ล้านราย (ประชากรโลกมีประมาณ 7 พันกว่าล้านคน) หากถามว่าแล้วประเทศไทยของเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ ก็ยอมรับว่าปีที่ผ่านอันดับดีกว่าเดิม เพราะเมื่อปี 2014 มีจำนวนผู้เสียชีวิต 33.57 รายต่อประชากร 100,000 คนและในปี 2017 จำนวนผู้เสียชีวิต 28.28 รายหลุดจากกลุ่มสีแดงมาอยู่ที่กลุ่มสีเขียว ก็ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่จำนวนอุบัติเหตุของประเทศไทยเราลดลง เกิดจากความร่วมไม้ร่วมมือของหลายหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย

36

MALI

30.75

97

URUGUAY

16.49

158

NEW ZEALAND

5.74

37

COTE D IVOIRE

30.69

98

SRI LANKA

16.33

159

CYPRUS

5.65

38

IRAN

30.32

99

LAOS

16.13

160

CANADA

5.26

39

MAURITANIA

29.67

100

BHUTAN

15.91

161

BARBADOS

5.09

40

DOMINICAN REP.

29.63

101

GUYANA

15.88

162

AUSTRALIA

4.94

41

ANGOLA

29.48

102

RUSSIA

15.85

163

FRANCE

4.86

42

JORDAN

29.41

103

BANGLADESH

15.56

164

AUSTRIA

4.74

43

CHAD

29.39

104

PAKISTAN

15.42

165

ITALY

4.72

44

THAILAND

28.28

105

QATAR

14.92

166

MALTA

4.62

45

NAMIBIA

27.96

106

SAINT VINCENT

14.54

167

MALDIVES

4.03

46

LIBYA

27.75

107

ARMENIA

14.52

168

IRELAND

4.01

47

OMAN

27.68

108

EGYPT

14.46

169

FINLAND

3.73

48

SWAZILAND

27.25

109

COSTA RICA

14.32

170

GERMANY

3.54

49

LESOTHO

26.76

110

PERU

14.01

171

ICELAND

3.27

50

YEMEN

26.17

111

ARGENTINA

13.39

172

ISRAEL

3.27

51

GABON

25.99

112

BOSNIA/HERZEG.

12.65

173

SINGAPORE

3.24

52

BELIZE

25.94

113

TRINIDAD/TOB.

12.52

174

JAPAN

3.04

(สถิติบางส่วน อ้างอิง worldlifeexpectancy.com)

ความปลอดภัยส่วนหนึ่งขององค์กรเกิดจากความเอาใจใส่ เกิดจากการอบรมส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานขับรถมีความรู้ เพื่อให้มีวิธีสำหรับการขับขี่ที่มีความปลอดภัย การสร้างความตระหนักรู้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานขับรถสามารถขับรถได้อย่างปลอดภัยจริง ๆ แล้วก็มีหลากหลายวิธีตามความเหมาะสมและดุลพินิจของผู้บริหารหรือนโยบายขององค์กรเป็นหลัก แต่จะอย่างไรก็ตามวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมและริเริ่มโดยองค์กรระดับโลกคือ “การอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ” เป็นวิธีการที่คุ้มค่าแก่การลงทุนในระยะยาว เพราะความรู้อยู่คู่กับคนขับตลอดไปนั่นเอง การอบอย่างเข้มข้น ที่ผมเน้นว่าเข้มข้นเพราะวิธีรูปแบบหรือมาตรฐานที่กำหนดนั้น ต้องอบรมโดยเน้นภาคปฏิบัติ 80 % และภาคทฤษฏีนั่งฟังห้อง 20 % ดังนั้นก็หมายความว่าภาคปฏิบัติในแต่ละรุ่นแต่ละวันก็ได้เพียงวันละ 3 – 5 คนต่อผู้ฝึกสอนหนึ่งคน การอบรมการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุต้องใช้เวลาและวิธีการที่เหมาะสมถูกต้อง

ทั้งนี้และทั้งนั้นเพราะพฤติกรรมของมนุษย์เราต่างกัน แต่เมื่อมาทำงานร่วมกันในองค์กรก็จะต้องมีพฤติกรรมเดียวกันทั้งหมดทั้งองค์กร นี่แหละครับจึงเป็นที่มาของการเพาะบ่มขัดเกลาส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การอบรมที่มีภาคปฏิบัติก็หมายความว่าผู้สอนจะพยายามช่วยแนะนำและถ่ายทอดวิธีให้ทุกคนรู้วิธีเดียวกันรู้เหมือนกันเพื่อให้เกิดพฤติกรรมเดียวกันทั้งองค์กรอันซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาวรักษาธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จมีกำไรมีเงินมีอัตราเติบโต การอบรมที่มีภาคปฏิบัติเพื่อประเมินความรู้และประเมินวิธีปฏิบัติ เป็นเพียงวิธีเดียวที่จะมั่นใจว่าผู้เรียนมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้จริง หลักการนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการอบรมทุกอย่าง ไม่เฉพาะเพียงกับการขับรถเท่านั้นครับ

 

Advertisement