ส่วยเกิดจากอะไร ?

ในวงการรถบรรทุกและรถโดยสาร ต่างรู้จักคำว่าส่วยเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีข้อสงสัยตลอดเวลาว่าคำว่าส่วยหมายถึงอะไร และเกิดขึ้นมาได้อย่างไร จะมีหรือไม่ที่จะถึงจุดสิ้นสุด ถือเป็นช่วงเวลาพอเหมาะพอเจาะ ที่เจ้าหน้าที่ของทางราชการระดับใหญ่รายหนึ่ง ซึ่งทุกคนต่างรู้ดีว่าต้องเรียกท่าน...

ข่าวดีของรถตู้ประจำทาง

แม้ว่าก่อนหน้าที่ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรงคมนาคม จะทำการอนุมัติให้รถตู้ที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารสามารถนำมาเป็นรถตู้ประจำทางได้ โดยจะต้องวิ่งในรัศมี 300 ตารางกิโลเมตรรอบกรุงเทพฯ พร้อมทั้งยังช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงให้กับเจ้าของรถตู้ประจำทาง...

ขอบรรทุกอ้อยเกิน ตามฤดูกาล

หลังจากที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้ออกมาบอกย้ำว่าให้รถบรรทุกต้องบรรทุกสินค้าตามพิกัดน้ำหนักที่กฎหมายกำหนด...

รถทัวร์ต้องลุกขึ้นสู้

กลุ่มธุรกิจรถทัวร์หรือรถโดยสารให้เช่า ต้องถือว่าประสบกับอุปสรรคหลาย ๆ อย่าง ซึ่งแต่ละเรื่องถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก เนื่องจากรถโดยสาร 2...

วิธีแก้ส่วยที่ถูกต้อง

หลังจากที่นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศออกมาอย่างชัดเจนให้รถบรรทุกต้องบรรทุกสินค้าได้มากสุดตามพิกัดบรรทุกที่บอกไว้ในแต่ละประเภท โดยสูงสุดจะบรรทุกได้เพียง 50.5 ตัน ซึ่งรวมน้ำหนักของตัวรถด้วย หากผู้ประกอบการขนส่งทางบกหรือเจ้าหน้าที่ทางราชการมีส่วนร่วมทำให้รถบรรทุกทำการบรรทุกสินค้าหนักเกินพิกัด...

การกระจายสินค้าการขนส่ง และลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

การกระจายและการขนส่ง (Distribution and Transportation) จะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบหรือสินค้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการบริโภค หรือการส่งคืนสินค้าผิดปกติกลับมายังคลังสินค้า รวมถึงการขนย้ายสินค้าไปยังจุดที่จะทำลาย...

ปิกอัพมีไว้บรรทุกอย่างเดียว

0
ด้วยจุดประสงค์ของทางรัฐบาลที่ต้องการประกอบรถปิกอัพออกมา เพื่อให้ใช้บรรทุกสิ่งของใช้ในการพาณิชย์ อุตสาหกรรม และการก่อสร้าง โดยคิดภาษีหน้าโรงงานเพียงแค่ 3%...

ต้องให้ สคบ.ช่วย

0
เรื่องที่เป็นทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ ที่พูดถึงกันมากสุดก็คือ การที่รัฐบาลได้กำหนดให้รถปิกอัพเป็นเพียงแค่รถบรรทุกอย่างเดียวเท่านั้น ไม่สามารถให้บุคคลที่สามนั่งในคอนโซลหลังคนขับได้...

Value Chain ในอุตสาหกรรมอาหารของไทย

อุตสาหกรรมอาหารนับว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เป็น 1 ในปัจจัย 4 ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และมีแนวโน้มความต้องการอาหารในอนาคตเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น...

คุณภาพบัณฑิตสาขาโลจิสติกส์ไทยยุค 4.0

เมื่อโมเดลของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตโลกในทศตวรรษที่ 21 และนโยบาย Thailand 4.0 ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับสภาวการณ์ดังกล่าวและตามความต้องการของผู้ประกอบการ...

ธุรกิจออนไลน์ : การจัดการโลจิสติกส์

ปัจจุบันเป็นยุคที่ผู้บริโภคนิยมช้อปปิ้งทางออนไลน์ และมีแนวโน้มของผู้บริโภคจะมีการจับจ่ายใช้สอยผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอีคอมเมิร์ซจากหน้าร้านออนไลน์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน์...

การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในงานโลจิสติกส์

ยุคที่อุตสาหกรรมในประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม หลายธุรกิจให้ความสำคัญกับแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์ที่มุ่งให้องค์การเกิดความสามารถหลัก (Core...

การส่งเสริมและการประยุกต์ใช้ ERP

ผู้เขียนได้มีโอกาสได้ฟังการสัมมนาเรื่อง เส้นทางสู่ความสำเร็จในการ Implement ระบบ ERP คุณพรชัย รัตนตรัยภพ...

โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการตลาด

ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจน ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาดูงาน ช่วยเหลือการวิจัยด้านการท่องเที่ยวอยู่หลาย ๆ ชิ้น รวมถึงได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวตามจังหวัดต่าง ๆ...

นักจัดซื้อจัดหากับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

การแข่งขันทางการค้าในปัจจุบันจะทวีความเข้มข้นและรุนแรงเพิ่มมากขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ธุรกิจจึงต้องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น เพื่อความอยู่รอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การใช้วัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำ...