Value Chain ในอุตสาหกรรมอาหารของไทย

อุตสาหกรรมอาหารนับว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่เป็น 1 ในปัจจัย 4 ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และมีแนวโน้มความต้องการอาหารในอนาคตเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น...

คุณภาพบัณฑิตสาขาโลจิสติกส์ไทยยุค 4.0

เมื่อโมเดลของธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตโลกในทศตวรรษที่ 21 และนโยบาย Thailand 4.0 ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับสภาวการณ์ดังกล่าวและตามความต้องการของผู้ประกอบการ...

ธุรกิจออนไลน์ : การจัดการโลจิสติกส์

ปัจจุบันเป็นยุคที่ผู้บริโภคนิยมช้อปปิ้งทางออนไลน์ และมีแนวโน้มของผู้บริโภคจะมีการจับจ่ายใช้สอยผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอีคอมเมิร์ซจากหน้าร้านออนไลน์ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน์...

การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในงานโลจิสติกส์

ยุคที่อุตสาหกรรมในประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 ซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม หลายธุรกิจให้ความสำคัญกับแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์ที่มุ่งให้องค์การเกิดความสามารถหลัก (Core...

การส่งเสริมและการประยุกต์ใช้ ERP

ผู้เขียนได้มีโอกาสได้ฟังการสัมมนาเรื่อง เส้นทางสู่ความสำเร็จในการ Implement ระบบ ERP คุณพรชัย รัตนตรัยภพ...

โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการตลาด

ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจน ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาดูงาน ช่วยเหลือการวิจัยด้านการท่องเที่ยวอยู่หลาย ๆ ชิ้น รวมถึงได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวตามจังหวัดต่าง ๆ...

นักจัดซื้อจัดหากับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

การแข่งขันทางการค้าในปัจจุบันจะทวีความเข้มข้นและรุนแรงเพิ่มมากขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ธุรกิจจึงต้องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น เพื่อความอยู่รอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การใช้วัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำ...

การบริการโลจิสติกส์ (Logistics Service)

ปัจจุบันบริษัทที่ให้บริการงานทางด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service) ต่างให้ความสำคัญกับคุณภาพการให้บริการเป็นอย่างมาก รวมถึงการกำหนดขอบเขตของการให้บริการแบบครบวงจรที่ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบเองได้ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจการให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ที่เปลี่ยนไป โดยมุ่งหวังตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละรายแล้ว...

การขับรถบรรทุกขึ้นเขา กับเทคนิคสำคัญสิงห์รถบรรทุกต้องรู้

0
การขับรถบรรทุกขึ้นเขาถือว่าเป็นทักษะที่ยากของนักขับรถบรรทุก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความเร็วขึ้นเขา การใช้เกียร์ที่เหมาะสม นักขับต้องเข้าใจและมีประสบการณ์พอสมควร สำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญและมีความชำนาญในการขับรถบรรทุกขึ้นเขาสามารถลดต้นทุนค่าขนส่งและลดอันตรายจะเกิดขึ้นจากเส้นทางเหล่านี้ได้ บทความของ นิค...