Home Search

ตรวจควันดำ - search results

If you're not happy with the results, please do another search

ขนส่งฯ เผย ล่าสุดมีรถเข้าด่านตรวจควันดำรถทั้งสิ้น 90,397 คัน พ่นห้ามใช้แล้ว 778 คัน

0
คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ...

ขนส่งฯ เผยผลตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร (12 มกราคม 64) พ่นห้ามใช้แล้วจำนวน 771 คัน

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ...

ขนส่งฯ เผยผลตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร (7 ม.ค.64) พ่นห้ามใช้แล้วจำนวน 740 คัน

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ...

ขนส่งฯ เผยผลตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสา(6 ม.ค.64) พ่นห้ามใช้แล้วจำนวน 730 คัน

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ...

ขนส่งฯ ตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารล่าสุดเข้าด่านทะลุ 8 หมื่นคัน / พ่นห้ามใช้ เกิน 700 คัน

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ...

ขนส่งฯ ตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร ล่าสุดเข้าด่านแล้วเกือบ 8 หมื่นคัน

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ...

ขนส่งฯ ตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร แก้ PM2.5 ล่าสุด พ่นห้ามใช้ 666 คันแล้ว

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ...

ขนส่งฯ เผยผลตรวจควันรถใหญ่ต่อเนื่องทั่วประเทศ ล่าสุด วันที่ 20 ธันวาคม 63 ตรวจควันดำรถทั้งสิ้น 65,948 คัน พ่นห้ามใช้แล้วจำนวน 556 คัน

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ...

ขนส่งเผย1 ต.ค.-15 ธ.ค.63 ตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร 60,596 คัน พ่นห้ามใช้ 478 คัน

0
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นายจิรุตม์ วิศาลจิตร...

ขนส่งฯ เผยยอดตรวจควันดำรถบรรทุก-โดยสาร มากกว่า 4.6 แสนคัน ในรอบ 1 ปี มีพ่นห้ามใช้ทันที 4,352 คัน

0
กรมการขนส่งทางบก สรุปผลตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 ต.ค. 62...

ขนส่งฯ สรุปยอดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ วันที่ 19 มี.ค. 2563

0
ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นวาระแห่งชาติ  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน...

ขนส่งฯ เผยยอดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทะลุ 203,937 คัน

0
ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นวาระแห่งชาติ  นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน...

ขนส่งเผย 1 ต.ค.62 ถึง 10 มี.ค. 63 ตรวจควันดำ 199,138 คัน

0
กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบายจากรัฐบาล และนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5...

ขนส่งฯ เผยผลตรวจควันดำรถโดยสารและรถบรรทุกทั่วประเทศ ประจำวันที่ 23 ม.ค. 63

0
กรมการขนส่งทางบก จัดผู้ตรวจการลงพื้นที่ตรวจวัดค่าควันดำรถโดยสารและรถบรรทุก ตามมาตรการป้องกันค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สูงเกินมาตรฐาน บริเวณต่างๆ...