Home Tags กรมท่าอากาศยาน

Tag: กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน สั่งทุกท่าอากาศยานคุมเข้มมาตรการลดฝุ่น pm 2.5

0
นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ได้กล่าวถึงสถานการณ์มลภาวะทางอากาศ ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า...