Home Tags กรมศุลกากร

Tag: กรมศุลกากร

ส่งออกสินค้า

รู้หรือไม่ ส่งสินค้าออกทางบก ต้องทำอย่างไรบ้าง?

0
การส่งสินค้าทางบกจากในประเทศออกไปสู่ต่างประเทศเป็นการขายที่ขยายตลาดไปสู่สากล เป็นการขายบริการและสินค้าที่มีมาอย่างยาวนาน โดยผู้ส่งสินค้าจะถูกเรียกว่า “ผู้ส่งออก” ซึ่งการส่งออกสินค้าสินค้าที่ถูกต้องควรปฎิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบตามที่กรมศุลกากรของประเทศนั้น ๆ กำหนด...

กรมศุลกากรลดอัตราอากรขาเข้าสินค้าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat)

0
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530...