Home Tags กรรมาธิการการคมนาคม

Tag: กรรมาธิการการคมนาคม

เปิดมุมมอง “โสภณ ซารัมย์” การทุ่มงบพัฒนาระบบคมนาคมต้องไม่ซ้ำซ้อน และต้องสมดุลระหว่างเมืองกับชนบท”

0
ปัจจุบันเราจะเห็นรัฐบาลมีเมกะโปรเจกต์มากมายเพื่อพัฒนาการระบบคมนาคมเพื่อเชื่อมระหว่างเมืองกับชนบทให้มีความเจริญ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ แต่เมื่อมองลึกเข้าไปเราอาจไม่รู้ว่าการดำเนินการบางโครงการอาจมีความซ้ำซ้อน ดังนั้น จึงถือเป็นเรื่องที่คณะกรรมาธิการการคมนาคม จะต้องทำหน้าที่สอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมทั้งทางบก...