Home Tags ขนส่งด้วยรถบรรทุก

Tag: ขนส่งด้วยรถบรรทุก

วิวัฒนาการงานขนาส่งด้วยรถบรรทืก

วิวัฒนาการ งานขนส่งด้วยรถบรรทุก

0
รู้หรือไม่ ? การขนส่งที่เห็นว่าทันสมัยยุคนี้ แท้ที่จริงแล้วเกิดขึ้นภายหลังจากการนำเครื่องจักรไอน้ำมาใช้ ซึ่งในอดีตเครื่องจักรไอน้ำนำมาใช้เป็นต้นกำลังของเรือและรถไฟ โดยใช้ถ่านหินและฟืนเป็นเชื้อเพลิง ต่อมาจึงมีการพัฒนาเครื่องยนต์สันดาปภายใน...