Home Tags ขนส่งทางรถไฟ

Tag: ขนส่งทางรถไฟ

ขนส่งด้วยรถบรรทุก ขนส่งด้วยรถไฟ'

ระหว่าง ‘รถบรรทุก’ กับ ‘รถไฟ’ ต่างกันอย่างไร? ในการใช้งานขนส่ง

0
ปัจจุบันรัฐบาลได้พัฒนาโครงข่ายรถไฟหวังให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศ รองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ (R-map) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายในการการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ซึ่งสอดคล้องกับการ Shift...