Home Tags ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3340 จังหวัดชลบุรี

Tag: ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3340 จังหวัดชลบุรี

ทางหลวงชนบท หนุนการขนส่ง เสริมเศรษฐกิจภาคตะวันออกสร้างถนนสายแยก ทล.3340 – บ้านเขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี กว่า 19 กิโลเมตร คืบหน้ากว่า 42 %

0
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3340 – บ้านเขาใหญ่ อำเภอบ่อทอง...