Home Tags ธุรกิจยั่งยืน (Sustainable Business)

Tag: ธุรกิจยั่งยืน (Sustainable Business)

โลจิสติกส์กับแนวคิดพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน สำคัญอย่างไรในตลาดโลก?

0
เทรนด์ของการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนในปัจจุบัน กำลังเป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ที่กำลังขยายตัวไปทั่วโลกทั้งในเมืองใหญ่และตามพื้นที่ชนบท ซึ่งจะเห็นว่าการดำเนินงานของโลจิสติกส์หลายกิจกรรมมีส่วนอย่างมากที่ส่งผลให้มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ธุรกิจโลจิสติกส์เองต้องรู้จักปรับตัวอยู่เสมอเพื่อให้สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน...
แนวคิดกรีนโลจิสติกส์ (Green Logistic) สำคัญอย่างไรกับการทำธุรกิจในปัจจุบัน ?

แนวคิดกรีนโลจิสติกส์ (Green Logistic) สำคัญอย่างไรกับธุรกิจในปัจจุบัน ?

0
กรีนโลจิสติกส์ (Green Logistic) ถือเป็นแนวคิดที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการในมิติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและช่วยประหยัดพลังงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเรื่องกรีนโลจิสติกส์ ซึ่งที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผลักดันและกระตุ้นให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด...