Home Tags ธุรกิจสีเขียว (Green Business)

Tag: ธุรกิจสีเขียว (Green Business)

แนวคิดกรีนโลจิสติกส์ (Green Logistic) สำคัญอย่างไรกับการทำธุรกิจในปัจจุบัน ?

แนวคิดกรีนโลจิสติกส์ (Green Logistic) สำคัญอย่างไรกับธุรกิจในปัจจุบัน ?

0
กรีนโลจิสติกส์ (Green Logistic) ถือเป็นแนวคิดที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการในมิติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและช่วยประหยัดพลังงาน และเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเรื่องกรีนโลจิสติกส์ ซึ่งที่ผ่านมาทั้งภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผลักดันและกระตุ้นให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด...