Home Tags นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

Tag: นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

ทางหลวงชนบท หนุนการขนส่ง เสริมเศรษฐกิจภาคตะวันออกสร้างถนนสายแยก ทล.3340 – บ้านเขาใหญ่ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี กว่า 19 กิโลเมตร คืบหน้ากว่า 42 %

0
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3340 – บ้านเขาใหญ่ อำเภอบ่อทอง...