Home Tags บีโอไอ

Tag: บีโอไอ

บีโอไอมุ่งสร้าง Ecosystem “ยานพาหนะไฟฟ้า”

บีโอไอมุ่งสร้าง Ecosystem “ยานพาหนะไฟฟ้า” เปิดให้การส่งเสริมครบวงจร

0
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่ม S-Curve ที่ไทยต้องการขับเคลื่อนไปพร้อมกับการรักษาสถานะเป็นฐานการผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนสำคัญในภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ชาติ...