Home Tags ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

Tag: ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

ค่าธรรมเนียมใหม่พาสปอร์ต

ราชกิจจาฯ ประกาศค่าธรรมเนียมใหม่ ’พาสปอร์ต’ 10 ปี 1,500 บาท รับด่วน 3,500 บาท มีผลแล้ว!!

0
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางใหม่ กรณี "พาสปอร์ต" อายุไม่เกิน 10 ปี...