Home Tags ประวัติรถบรรทุก

Tag: ประวัติรถบรรทุก

ความสำคัญของรถบรรทุก วันรถบรรทุก ประวัติรถบรรทุก

“ญี่ปุ่น” ชาติแรกที่ให้ความสำคัญกับรถบรรทุก จนนำไปสู่การก่อตั้ง “วันแห่งรถบรรทุก” ในปี 1992

0
เรื่องนี้หลายคนอาจไม่รู้มาก่อน.... วันแห่งรถบรรทุก (トラックの日,Torakku no Hi) ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม ปี...