Home Tags ปรับค่าโดยสาร

Tag: ปรับค่าโดยสาร

การขนส่งปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสารรถประจำทาง กิโลเมตรละ 5 สตางค์ เริ่มวันที่ 4 กรกฎาคมนี้!

0
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง มีมติให้ปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสารรถประจำทางหมวด 2  และหมวด 3 กิโลเมตรละ 5...